Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Jyväskylä polisinrättning kritiseras för dröjsmål med att sanera polishuset

Personalen fick symtom efter flytten till nya lokaler

26.5.2010

Biträdande JO Jussi Pajuoja kritiserar Jyväskylä polisinrättning för otillräckliga åtgärder för att avhjälpa problem med polishusets inneluft. Personalen hade fått symtom snart efter flytten till det nya polishuset 1998.

Problemen med inneluften diskuterades i samband med biträdande JO Jukka Lindstedts inspektion av polisinrättningen i november 2006.

En grundlig reparation av huset inleddes emellertid först 2008, efter att man trots flera försök inte hade lyckats avhjälpa problemen med fuktskadorna. Polisenheterna flyttades då till tillfälliga lokaler. Polisfängelsets personal måste emellertid fortsätta arbeta i lokaler som upprepade gånger konstaterats vara skadliga för hälsan.

Den som klagade till JO om problemen med inneluften var en vakt som 2008 hade varit tvungen att avgå med förtida ålderspension på grund av att han inte längre kunde arbeta i polisinrättningens lokaler.

Efter flytten till byggnaden hade fram till 2009 hela 16 personer insjuknat i astma och många hade dessutom andra typiska fuktskaderelaterade andningssvårigheter, ögoninflammationer och hudsymtom. Det första astmafallet som berodde på fuktskademikrober konstaterades redan fyra månader efter flytten till de nya lokalerna. Enligt företagsläkaren löpte arbetstagarna, beroende på var i huset de arbetade, en 24 - 65-faldigt högre risk än normalt att insjukna i astma.

Biträdande JO Pajuoja påpekar att polisinrättningen borde ha vidtagit målmedvetna och effektiva åtgärder mot problemen med inneluften så snart de visade sig. Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren avlägsna sådana faktorer på arbetsplatsen som medför risker eller olägenheter för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa, eller åtminstone reducera riskerna till en sådan nivå att de lagstadgade minimikraven uppfylls.

Vid polisinrättningen i Jyväskylä hade arbetsgivaren inte uppfyllt sina förpliktelser. Husets personal hade under hela sin tid i huset exponerats för skadliga mikrober och inneluften innehöll tidvis föreningar som inte får förekomma i lokaler där människor vistas.

I polishusfastigheten hade å andra sidan bästa tillgängliga expertis gjort ett flertal undersökningar. Man hade upprepade gånger konstaterat fuktskador och i anslutning till dem både mögel och andra skadliga organismer. Vid undersökningarna hade emellertid inte kunnat konstateras någon enskild orsak till problemen. Allmänna orsaker ansågs vara kvalitativa problem och dålig övervakning samt en alltför snäv tidtabell i byggnadsskedet. Ständiga reparationer hade inte avhjälpt problemen och huset måste därför slutligen genomgå en fullständig sanering.

Enligt biträdande JO Pajuojas åsikt har det inte förekommit sådana försummelser i polisinrättningens arbetsskyddsorganisation och företagshälsovård att dessa organisationer kan anses ha handlat lagstridigt.

Biträdande JO Jussi Pajuojas avgörande dnr 3608/4/08 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Astrid Geisor-Goman,
tfn (09) 4321.