Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Justitieombudsmannen: Statsministern var inte jävig i Terrafameärendet

 
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har i dag fattat beslut i 22 klagomål där han ombetts undersöka statsminister Juha Sipiläs misstänkta jävighet vid kapitaliseringen av statsägda Terrafame Group Ab. Slutresultatet av justitieombudsmannens avgörande är att statsminister Juha Sipilä enligt förvaltningslagen inte var jävig vid behandlingen av ärendet.

Ärendets bakgrund

Ärendet gällde huruvida statsminister Juha Sipilä var jävig att delta i beslutsfattandet kring kapitaliseringen av Terrafame Group Ab av den anledning att hans släktingar äger Katera Steel Oy som har haft entreprenadavtal för utrustning av malmtransport med gruvbolaget Terrafame Ab. Terrafame Ab:s fortsatta verksamhet har varit beroende av statlig kapitalisering via Terrafame Group Ab. Statsrådets förslag om ett anslag på 100 miljoner euro godkändes av riksdagen och beräknades täcka kostnaderna för gruvverksamheten fram till sommaren 2017.

När det gäller statsministern tillämpas förvaltningslagens jävsgrunder för tjänstemän. Justitieombudsmannen har granskat statsminister Juha Sipiläs agerande vid kapitaliseringen av Terrafame Group Ab enligt principerna för intressejäv och generalklausulen i förvaltningslagen.

Intressejäv

Enligt den så kallade intressejävsprincipen i förvaltningslagen är en tjänsteman jävig bland annat när avgörandet i saken kan väntas medföra synnerlig nytta för dennes barn. I detta ärende är det fråga om huruvida kapitaliseringen av Terrafame Group Ab har förväntats medföra en sådan synnerlig nytta för statsministerns barn i och med att de äger 5 % av Katera Steel Oy via sitt bolag Fortel Invest Oy.

Justitieombudsmannen har granskat den eventuella nyttan vid a) kontraktets tillkomst b) uppfyllandet av kontraktet och vid c) Katera Steel Oy:s kommande affärsverksamhet.

Utgående från den utredning som justitieombudsmannen haft till sitt förfogande

  • finns det inget som helst inbördes samband mellan kapitaliseringen och kontraktets tillkomst
  • skulle utrustningen för malmtransport ha beställts också i det fall att man fattat beslut om avveckla gruvans verksamhet och som en del av avvecklingsprocessen skulle i sista hand staten även i det sammanhanget ha varit ansvarig för entreprenadavtalets kostnader
  • Katera Steel Oy har tidigare endast haft en liten beställning vid Talvivaaragruvan och bolagets affärsframgång är inte beroende av Terrafame Ab och dess fortsatta verksamhet.

Av dessa orsaker är justitieombudsmannens slutsats att kapitaliseringen av Terrafame Ab inte haft varken en "förväntad" nytta eller en "synnerlig" nytta för statsminister Sipiläs barn. Således har statminister Sipilä enligt principen för intressejäv i förvaltningslagen inte varit jävig att delta i beslutsfattandet och beredningen inför kapitaliseringen av Terrafame Group Ab.

Generalklausul

Enligt den så kallade generalklausulen om jäv i förvaltningslagen är en tjänsteman jävig om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.

Vid bedömningen av om det föreligger jäv baserad på generalklausulen har justitieombudsmannen beaktat att statsminister Sipiläs morbröder har ägt 30 % av Katera Steel Oy och hans kusiner 65 %, det vill säga bolaget ägs till 100 % av Sipiläs släktingar. Dessutom är såväl alla styrelsemedlemmar som vd:n statsministerns morbröder och kusiner. Sipilä har själv tidigare ägt 5 % av bolaget och har trätt in i bolaget och 2011 gett råd om dess styrelsearbete för att underlätta generationsväxlingen. När det gäller bedömningen av jävigheten är det på det hela taget ett bolag som har nära anknytning till statsminister Sipilä såväl när det gäller bakgrund, ägarförhållanden som styrelsen.

Dessa nya faktorer som beaktas vid bedömningen av generalklausulen förändrar enligt justitieombudsmannen inte slutresultatet av bedömningen av intressejäv. Även om man i bedömningen av generalklausulen kan beakta den nytta som hela Katera Steel Oy (och inte enbart Sipiläs barn) på ett eller annat vis eventuellt åtnjutit som en följd av kapitaliseringen har det inte uppstått eller förväntas inte uppstå en nytta som äventyrar tilltron.

Det har i ärendet inte framkommit någon som helst anledning att misstänka att statsminister Sipilä i kapitaliseringsfrågan skulle ha strävat efter att på något vis agera partiskt till fördel för Katera Steel Oy. Sipilä har inte ens varit medveten om grunderna till varför det funnits misstankar om att hans opartiskhet skulle ha äventyrats. Han har heller inte haft orsak att misstänka Katera Steel Oy:s eventuella koppling till Terrafame Ab:s aktiviteter.

Jäv baserad på generalklausulen kan komma på fråga när ärendets natur är sådan att personens opartiskhet kan väcka tvivel bland allmänheten. Enbart att statsministerns eventuella jävighet som i detta fall leder till en offentlig diskussion och väcker uppståndelse kan ändå i sig inte ses som en grund för jävighet. Jävighet är en juridisk fråga och jävighet kan enbart uppstå baserat på de juridiska grunder som är relevanta utgående från jävbestämmelserna i förvaltningslagen. Det måste alltid finnas en konkret grund för att tilltron ska äventyras.

Justitieombudsmannens slutsats är att det i ärendet inte har framkommit sådana konkreta juridiska grunder för att tilltron till opartiskheten i Sipiläs förfarande enligt en objektiv bedömning ska kunna anses ha äventyrats. Statsminister Juha Sipilä är således inte heller jävig utgående från förvaltningslagens generalklausul.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 5971/2016 av den 1 februari har publicerats i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats, www.ombudsman.fi.

Mer information fås av referendarieråd Pasi Pölönen, tfn 09 432 3355.