Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Justitieombudsmannen mottog igen nästan 5000 klagomål


Justitieombudsmannen (JO) tog emot cirka 5 000 klagomål under året 2016 vilket motsvarar nivån under de senaste åren. Det kom in 4 919 klagomål jämfört med 5 045 året innan.

JO avgjorde ungefär lika många klagomål som man mottog, d.v.s. 4 841.

De flesta klagomålen gällde socialvården och polisen. I båda grupperna var mängden klagomål nästan 700. Inom socialvården gällde många klagomål barnskyddet och åldringsvården.

Klagomålen som gällde polisen handlade om användning av tvångsåtgärder, förundersökningens utförande eller polisens agerande.

Det kom fortsättningsvis också många klagomål gällande hälsovården, brottspåföljdsområdet och socialförsäkringen. Klagomål som gäller FPA hör till den sistnämnda gruppen.

Antalet initiativärenden var på samma nivå som året innan. Under fjolåret tog JO upp 60 ärenden på eget initiativ och avgjorde 71 egna initiativ.

Klagomålen handläggs inom ett år

Av de klagomål som var anhängiga vid årsskiftet var inget över ett år gammalt. Denna målsättning nåddes redan fjärde gången i rad. Den genomsnittliga handläggningstiden för klagomål var bara 3 månader.

Mängden klagomål och egna initiativ som ledde till att justitieombudsmannen vidtog åtgärder var 640, vilket motsvarar 13 % av alla klagomål.

Inspektionerna - fokus på kvantitet och kvalitet

Under fjolåret utförde JO-kansliet 115 inspektioner. Antalet inspektioner har ökat på grund av JO:s uppgift att fungera som nationellt besöksorgan enligt FN-konventionen mot tortyr.

En nyhet på inspektionsfronten är utomstående experter. Medicinsk expert deltog i sju inspektioner. Dessa inspektioner utfördes i psykiatriska och geriatriska enheter, anstalter för utvecklingsstörda, fängelser och polisfängelser. Tolkar har också deltagit i fler inspektioner än tidigare.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ny specialuppgift

JO fick sommaren 2016 i enlighet med FN-konventionen en ny specialuppgift att befrämja och övervaka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Uppgiften handhas i samarbete med Människorättscentret och människorättsdelegationen. JO mottog under året 162 klagomål som gällde dessa rättigheter och JO avgjorde 166 klagomål inom samma område. Totalt utfördes 8 inspektioner till boendeenheter för personer med utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning.

Justitieombudsmannens kansli elektrifierades

Justitieombudsmannens kansli tog under året i bruk ett nytt elektroniskt ärendehanteringssystem som underlättar det praktiska arbetet. Alla klagomål som inkommer sparas i ärendehanteringssystemet och behandlas därefter elektroniskt.

När justitieombudsmannens statistik för 2016 har granskats, uppdateras informationen på http://www.ombudsman.fi/ under JO:s verksamhet. Mer information fås av informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi.