Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Justitieombudsmannen föreslår nationella anvisningar för den första bedömningen av akutvård

Ett litet barn som misstänktes ha fått ett främmande föremål i andningsvägarna tvingades vänta på läkarvård på hälsocentralsjouren i över en timme.

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen föreslår att Valvira överväger om det finns behov av att utveckla tydliga nationella anvisningar för den första bedömningen av akutvård. Justitieministern anser anvisningen viktig med tanke på tryggandet av patientsäkerheten, likabehandlingen av patienter och den fortsatta vården.
 
Justitieombudsmannen tog ställning i ärendet utgående från ett klagomål som lämnats i frågan.

En 1-åring som misstänktes ha ett främmande föremål i andningsvägarna hade hämtats till hälsocentralens jour.  Barnets behov av vård bedömdes vara icke-brådskande. Barnet undersöktes av en läkare först efter att ha väntat i över en timme.
 
Enligt de utlåtanden från Valvira och Valviras bestående sakkunnig som justitieombudsmannen har begärt, ska fall där man misstänker att ett litet barn har fått främmande föremål i svalget eller andningsvägarna vårdas som akuta. Trots att patientens tillstånd är gott är det möjligt att föremålet tränger djupare in i andningsvägarna.

I den första bedömningen av hur brådskande vård behövs, triage, är det fråga om hur snabbt vården måste inledas. I hälsocentralens triage-klassificering saknades uppgifter om att misstanke om främmande föremål i andningsvägarna hör till de fall som ska vårdas som brådskande.

I de triage-klassificeringar som Valviras bestående sakkunnig har gått igenom uppges misstanke om främmande föremål i andningsvägarna i Finland endast i klassificeringen som Norra Karelens centralsjukhus tillämpar uttryckligen höra till akutvårdsklasserna A eller B. Patienten ska få läkarvård inom 10 minuter.

Den första bedömningen av akutvård ska enligt justitieombudsman Jääskeläinen vara enhetlig i de olika jourenheterna så att patienterna inte försätts i olikvärdig ställning på vårdplatserna i samband med den första bedömningen av det akuta vårdbehovet.  Det verkar råda skillnader i klassificeringarna för den första bedömningen av akutvård, vilket inte kan accepteras.
 
Att det är möjligt att tillfoga preciserande anvisningar om arbetsfördelning och vård till de lokala triage-anvisningarna är en annan sak. Det finns inte närmare lagstiftning eller nationella anvisningar om den första bedömningen av akutvård.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 2704/4/13 i sin helhet.