Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

JO: Vårdkostnaderna vid olycksfall i skolan ska ersättas direkt av kommunen


Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har tagit ställning till den praxis som tillämpas vid Birkalands sjukvårdsdistrikt och Nokia stad i fråga om debiteringen av utgifter för olycksfall i skolan. Enligt denna praxis ska eleverna eller deras föräldrar först själva betala utgifterna. Först därefter kan de ansöka om ersättning från kommunens försäkringsbolag. Motsvarande praxis tillämpas även i flera andra kommuner.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är vården vid olycksfall som har drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, under skolresan eller på inkvarteringsstället avgiftsfri för eleven. Enligt JO bör avgiftsfriheten ges samma betydelse som vid andra förmåner som ingår i den grundläggande utbildningen. Det torde inte vara möjligt att elevens föräldrar vore tvungna att först skaffa läroböcker, skolresor eller skolmåltider för eleven på egen bekostnad, varefter de skulle kunna ansöka om ersättning från kommunen.

JO anser att vården vid olycksfall, som enligt lagen ska vara avgiftsfri, inte får leda till att eleven eller dennes föräldrar först själva ska svara för kostnaderna. Ett sådant förfarande kan leda till betalningssvårigheter, eventuellt behov av utkomststöd, indrivningsåtgärder eller rent av en anteckning om betalningsstörning. Enligt JO är det inte acceptabelt att en förmån som enligt lagen ska vara avgiftsfri kan få sådana konsekvenser.

JO ber myndigheterna meddela honom inom detta år vilka åtgärder hans beslut gett anledning till.

JO:s beslut 11.8.2016, dnr 2166/4/15 kan läsas (på finska) på adressen http://www.ombudsman.fi/.

Mer information ges av äldre justitieombudsmannasekreterare
Håkan Stoor, tfn (09) 432 3366.