Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

JO uttalar sig om bedömningen av berusades vårdbehov

Nödcentralerna och polisen måste ges närmare anvisningar

9.1.2008

JO Riitta-Leena Paunio anser det vara en allvarlig brist att hälsovårdsmyndigheterna inte har instruerat nödcentralerna om hur de ska bedöma berusade personers vårdbehov. JO anser att det behövs anvisningar om saken eftersom nödcentralernas jourhavande inte förutsätts ha hälsovårdsutbildning. Nödcentralerna har emellertid en nyckelställning i början av vårdkedjan. Den riskbedömning som görs av jourhavande som tar emot nödmeddelanden har en avgörande betydelse för hur brådskande uppdragen anses vara.

JO anser det också vara en brist att polisen inte har fått anvisningar med tanke på situationer där en berusad person eventuellt samtidigt lider av en allvarlig sjukdom som kräver vård.

Klagomål

Avsaknaden av anvisningar uppdagades i samband med att JO prövade ett klagomål över Tammerforspolisens förfarande i ett sjukdomsfall. En praktikant vid en återvinningscentral hade fallit över några cyklar. Han var illamående, blek och svag. En anställd som påträffade praktikanten ringde nödcentralen för att beställa ambulans. Då nödcentralen fick veta att praktikanten var berusad sände den en polispatrull till platsen. Praktikanten kunde med svårighet ge sakliga och logiska svar på polisens frågor. Blåsprovet visade två promille.

Polisen ville föra praktikanten till en tillnyktringscell men denne bad att slippa eftersom att hans bror skulle hämta honom. Av klagomålet framgår att polismännen gick med på praktikantens begäran men de tillade att följande telefonsamtal till nödcentralen automatiskt skulle leda till att han fördes till polisstationen.

När brodern anlände mådde praktikanten fortfarande dåligt, han kunde inte stå på egna ben och hade förlorat känseln i vänstra handen. Man beslöt än en gång ringa nödcentralen som nu sände en ambulans till platsen. Praktikanten fördes till sjukhus, där han förlorade medvetandet och ett och ett halvt dygn senare avled i hjärnblödning.

Nödcentralens förfarande

JO Paunio konstaterar i sitt avgörande med anledning av klagomålet att nödcentralen redan efter det första nödmeddelandet borde ha sänt en ambulans till platsen. Enligt JO:s åsikt förefaller det som om nödcentralen inte hade fäst avseende vid det faktum att praktikanten fallit bland lagrets cyklar och inte kunde resa sig upp utan hjälp. I fallet hade han eventuellt ådragit sig t.ex. allvarliga skallskador som inte syntes utanpå. I sin riskbedömning hade nödcentralen enligt JO:s uppfattning först och främst fäst avseende vid praktikantens berusningstillstånd, som framgick under det första nödsamtalet. Under det andra samtalet hade nödcentralens jourhavande ställt frågor om eventuella förlamningssymtom.

JO anser att hälsovårdsmyndigheterna bör ge nödcentralerna anvisningar om bedömning av berusade personers behov av vård. Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat anvisningar om akutvård. De gäller emellertid endast fall där den berusade själv har uppsökt eller blivit hämtad till en vårdenhet. Enligt anvisningarna får den omständigheten att en person är berusad inte utgöra hinder för bedömning av behovet av akutvård och inte heller för att ordna vård och annan service. Denna princip ska enligt JO:s åsikt beaktas också vid nödcentralernas bedömning av berusade personers vårdbehov.

Polisens förfarande

Med hänvisning till utredningen i ärendet anser JO inte att polismännen vid Tammerfors härads polisinrättning handlade lagstridigt in detta fall. Däremot framhåller hon att inrikesministeriets anvisningar om behandling av berusade måste preciseras när det gäller bedömning av eventuella sjukdomstillstånd. JO påpekar att en person vars sjukdom påminner om berusning dessutom kan vara berusad. Å andra sidan kan en person som luktar alkohol också vara allvarligt sjuk. Den berusade ska i så fall inte placeras i en tillnyktringscell utan föras till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården.
JO har bett social- och hälsovårdsministeriet samt inrikesministeriet före utgången av mars 2008 meddela vilka åtgärder ministerierna har vidtagit för att avhjälpa bristerna i anvisningarna.

Beslutet dnr 529/4/06 finns i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tf. (09) 432 3377.