Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

JO Paunio har gett Alberga och Esbovikens social- och hälsovårdscentraler anmärkningar

Alltför långa handläggningstider för utkomststödsansökningar också i andra kommuner

12.1.2005

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio har gett Alberga och Esbovikens social- och hälsovårdscentraler anmärkningar för alltför långa handläggningstider när det gällt ansökningar om utkomststöd. Handläggningstiderna har varit längre än lagen förutsätter också i Joensuu, Tavastehus och Helsingfors. Vidare har justitieombudsmannen från Åbo fått in 20 klagomål med påståenden om lagstridigt långa handläggningstider för ansökningar om utkomststöd.

Justitieombudsman Paunio understryker att enligt grundlagen har var och en har rätt att få sin sak behandlad på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål. I synnerhet ansökningar om utkomststöd måste behandlas utan dröjsmål, eftersom utkomststödet har en central betydelse när det gäller att trygga rätten oundgänglig försörjning och omsorg ? som uttryckligen nämns i grundlagen.

Justitieombudsmannen erinrar om att i lagen om utkomststöd har tagits in en bestämmelse som understryker vikten av att ärenden som gäller utkomststöd behandlas utan dröjsmål. Även om bestämmelsen, som trädde i kraft 1.4.2001, inte preciserar innebörden av begreppet "utan dröjsmål" anses det i lagberedningshandlingarna att ärenden som gäller utkomststöd bör behandlas inom högst en vecka.

Enligt justitieombudsmannens åsikt skall ärenden som gäller utkomststöd sålunda behandlas utan dröjsmål, dvs. inom högst en vecka. I sådana fall där avgörandet av en ansökan kräver ytterligare utredningar skall dessa rekvireras eller inhämtas inom en vecka och ansökan avgöras så snart de nödvändiga utredningarna har kommit in.

I de fem fall som undersökts uppgick handläggningstiderna vid Alberga och Esbovikens social- och hälsovårdscentraler till 4?7 veckor. Justitieombudsmannen gav dessa social- och hälsovårdscentraler anmärkningar för lagstridigt förfarande och bad samtidigt Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd senast 31.5.2005 inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder Esbo stad vidtagit i syfte att rätta till situationen samt för resultatet av åtgärderna i olika områden av Esbo stad.

I Joensuu hade behandlingen av en ansökan om utkomststöd i ett undersökt fall tagit två veckor i anspråk och i Tavastehus 17 dagar. I Helsingfors hade behandlingen av en ansökan tagit 13 dagar i anspråk och i ett annat fall ytterligare tre veckor efter att sökanden inkommit med begärda tilläggsutredningar.  Också i dessa fall konstaterade justitieombudsmannen att behandlingen av ansökningarna tagit längre tid i anspråk än lagen förutsätter.

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunios till Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd riktade utredningsbegäran dnr 3498/2/04 samt de ovan nämnda besluten 716/4/03, 1818/4/03138/4/04, 1147/4/03 och 2173/4/04 i sin helhet (på finska).