Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

JO: Patienten har rätt till läkemedel som är godkänt för behandling av hans eller hennes sjukdom

Sjukvårdsdistrikten använder cancerläkemedel vid ögönsjukdom

Patienten har rätt till behandling med läkemedel som godkänts för behandling av hans eller hennes sjukdom och att i annat fall vägra behandling, konstaterar JO Petri Jääskeläinen. Detta är innebörden av patientlagens "hälso- och sjukvård av god kvalitet". Den vård som ges en patient ska vara medicinskt motiverad.

JO tog med anledning av ett klagomål ställning till s.k. off label -användning av läkemedel, dvs. annan användning än vad som godkänts i försäljningstillståndet. I klagomålet kritiserades den offentliga hälso- och sjukvården för att cancerläkemedlet Avastin använts vid behandling av den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration.

JO lät göra en utredning varav det framgick att Avastin i nästan alla sjukvårdsdistrikt användes vid behandling av den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration, utan att patienten vederbörligen informerats om saken.

Det är fråga om läkarens ansvar

En läkare får inte utan att informera patienten ordinera ett läkemedel för annat än ett godkänt användningsändamål. Läkaren ska också för patienten förklara de vårdrelaterade orsakerna till att ordinera off label -användning av ett läkemedel.

- När en läkare ordinerar ett läkemedel för annat än dess officiella användningsändamål, accentueras läkarens ansvar och informationsskyldighet gentemot patienten, konstaterar Jääskeläinen.

Enligt lag får en läkare inte heller åläggas eller systematiskt anvisas att ordinera off label -användning av läkemedel.

Försäljningstillstånd för cancerläkemedel

I EU har Avastin godkänts för intravenös behandling av olika typer av cancer. Preparatet har inte utvecklats för intraokulär användning. Det finns godkända läkemedel för behandling av den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration, men de är mycket dyrare än Avastin.

Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är svåra ögoninflammationer de vanligaste biverkningarna av intraokulär användning av Avastin.

Den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration är en av de vanligaste orsakerna till synförlust hos den äldre befolkningen i västvärlden.

Sjukvårdsdistriktens praxis varierar

Av sjukvårdsdistriktens utredningar framgår att endast Södra Karelens sjukvårdsdistrikt hade en saklig vårdpraxis: vid behandling av den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration användes ett preparat med försäljningstillstånd alltid då det inte fanns något vårdrelaterat hinder som berodde på patienten.

I tre sjukvårdsdistrikt, dvs. Kajanalands, Kymmenedalens och Vasas, användes endast Avastin för alla patienter, också för patienter med riskfaktorer i anslutning till användning av läkemedlet. I de övriga sjukvårdsdistrikten användes huvudsakligen Avastin.

Oftast berättade man inte uttryckligen för patienterna att läkemedlets försäljningstillstånd inte gällde intraokulär användning.

På grund av den utredningen som JO fått är intraokulär användning av Avastin inte medicinskt motiverad enligt senaste forskning.
 
 
JO Jääskeläinen har sänt sitt beslut för kännedom till social- och hälsovårdsministeriet och till Valvira. Han ber Valvira senast 31.5.2013 meddela vilka åtgärder hans beslut har föranlett i sjukvårdsdistrikten.

JO Petri Jääskeläinens beslut, dnr 1918/4/11, i sin helhet (på finska).
Närmare information ger referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.