Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

JO ingrep redan för andra gången i fråga om handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd i Esbo

26.8.2005

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio begär ännu en gång att få en utredning om handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd av social- och hälsovårdsnämnden i Esbo. Justitieombudsmannen har alldeles nyligen ? i mitten av juni år 2005 ? från Esbo stads sida fått den tidigare begärda utredningen, men därefter verkar det vara så att handläggningstiderna igen har förlängts. 

De långt utdragna handläggningstiderna i fråga om ansökningarna har under den senaste tiden fått stor publicitet (bl.a. i Helsingin Sanomat 10.8.2005). Också till justitieombuds­mannen har under sommarens lopp inkommit klagomål gällande problemet, bl.a. från en person i vars fall handläggningen av ansökan hade varat i drygt sju veckor. Enligt lagen skall ansökningarna dock behandlas utan dröjsmål, vilket justitieombudsmannen har an­sett innebära att en ansökan skall upptas till behandling senast inom en vecka från det att den har inlämnats.
 
Justitieombudsman Paunio begär nu att Esbo stad skall inkomma med en utredning om hur långa handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd har varit från början av juni och framåt. Hon vill också få reda på hur staden tryggar den oundgängliga utkomsten och omvårdnaden i fråga om dem som är i behov av att brådskande få stöd i de fall då data­systemet Effica, som används vid handläggningen av ansökningarna, inte fungerar problem­fritt.  

Justitieombudsmannen ställer dessutom den frågan vad Esbo stad efter hösten år 2004 har vidtagit för åtgärder för att förbättra funktionssäkerheten i fråga om detta datasystem som har visat sig medföra en hel del problem och vilken tjänsteman som är ansvarig för datasystemets funktionsduglighet. Den nya utredningen har justitieombudsmannen begärt att få senast i slutet av september. 

Justitieombudsmannen ingrep redan i slutet av år 2004 i fråga om de långa handlägg­ningstiderna i Esbo för ansökningarna om utkomststöd. Hon påpekade då att handlägg­ningen av ansökningarna om utkomststöd lagstridigt hade fördröjts under åren 2003-2004 och begärde att senast i juni år 2005 få en utredning av social- och hälsovårdsnämnden om vilka åtgärder staden hade vidtagit för att tillrättalägga situationen och om hur situatio­nen hade korrigerats inom olika distrikt i staden.

Av utredningen från Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd framgick det att i början av sommaren år 2004 hade handläggningstiden underskridit tio dagar och inom två distrikt hade man uppnått det av stadsfullmäktige uppställda resultatmålet, dvs. fem dagar. Beslu­ten om utkomststöd fattades då med hjälp av det s.k. familjeomsorgsprogrammet.  

Då Esbo stad på hösten år 2004 tog i bruk klientdatasystemet Effica förlängdes handlägg­ningstiderna på nytt på grund av de problem som uppstod i programmet. Vid slutet av ok­tober var den genomsnittliga handläggningstiden till och med så lång som 17,5 dagar. I maj år 2005 uppgick handläggningstiden igen dock till i genomsnitt tio arbetsdagar inom hela staden. Handläggningstiden varierade mellan de olika distrikten från fem dagar till femton. 


Ytterligare information ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Aila Linnakangas, tel. (09) 432 3379.

Justitieombudsman Paunios brev dnr 3498/2/04 i sin helhet (på finska).