Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

I tjänsteutnämningsärenden skall beslutet med anvisning om rättelseyrkande skickas till sökandena

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio har gett Vanda stads social- och hälsovårdsnämnd en anmärkning

23.1.2007

Social- och hälsovårdsväsendet i Vanda har handlat lagstridigt genom att per brev upplysa de övriga sökandena endast om vem som blivit utnämnd till en tjänst. Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio konstaterar att till utnämningsbeslut skall bifogas anvisning om rättelseyrkande. Justitieombudsmannen har gett Vanda stads social- och hälsovårdsnämnd en anmärkning för det felaktiga förfarandet.

Följden av social- och hälsovårdsväsendets praxis har varit att de övriga sökandena inte haft någon möjlighet att hos social- och hälsovårdsnämnden yrka på rättelse av utnämningsbeslutet eller att eventuellt överklaga detta till förvaltningsdomstolen och vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Justitieombudsmannen understryker att myndigheterna måste se till att sökandena har möjlighet att utnyttja de rättsmedel som lagen föreskriver.

Vanda stads social- och hälsovårdsväsende handlade också felaktigt och i strid med principerna för en god förvaltning genom att inte efter offentligt ansökningsförfarande fatta behöriga beslut om visstidsanställningar. Justitieombudsmannen anser att samtliga sökande också i sådana fall har rätt att få beslutet med en bifogad anvisning om rättelseyrkande. Den tjänsteinnehavare som avgjort ärendet skall också vederbörligen motivera sitt beslut. En tillräckligt utförlig beslutsmotivering har en central betydelse för sökandenas rättssäkerhet. På basis av motiveringen kan de överväga att söka ändring. Social- och hälsovårdsväsendes felaktiga förfarande har inneburit att sökandena inte har kunnat utnyttja sin rätt att vända sig till domstol i utnämningsärenden.

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Tuula Aantaa, tf. (09) 432 3346.

Beslutet, dnrs 2687/4/04, 208/4/05, 542/4/05, 1542/4/05, 2009/4/05 ja 2016/4/06,  i sin helhet (på finska).