Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

I huvudstadsregionen saknas lagstadgad tandläkarjour dygnet runt

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen har konstaterat att det saknas tandläkarjour dygnet runt i huvudstadsregionen. Justitieombudsmannen konstaterar att en patient som är i behov av brådskande vård enligt gällande lag har rätt att få vård omedelbart, också när det är fråga om tandvård. Detta betyder enligt justitieombudsmannen att myndigheterna har ålagts en skyldighet att organisera den kommunala tandvården på ett sådant sätt att patienter som är i brådskande behov av tandvård får vård utan dröjsmål. I praktiken innebär detta en skyldighet att ordna tandläkarjour dygnet runt. Justitieombudsmannen framhåller att denna skyldighet uttryckligen framgår av den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den 1 maj 2011.

I ett klagomål riktades det likaså kritik mot anordnandet av tandläkarjour i huvudstadsregionen. Förstahjälpskliniken vid Tölö sjukhus och Haartmanska sjukhuset hade nämligen vägrat ta emot klaganden tidigt en vardagsmorgon, trots att klaganden hade en inflammerad visdomstand som orsakade kraftig smärta, svindel och illamående.

Eftersom klaganden uppenbart var i brådskande behov av tandvård, borde klaganden omedelbart ha fått vård. Detta var emellertid inte fallet, eftersom jouren i mun- och käkkirurgi vid Tölö sjukhus, som hör till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, i regel inte tar emot personer med tandvärk eller andra tandsjukdomar som kräver jourvård. Patienter med tandsjukdomar som kräver brådskande vård har getts anvisningar om att söka sig till hälsovårdscentralerna för vård. I huvudstadsregionen har det emellertid inte ordnats någon tandläkarjour dygnet runt.

Justitieombudsmannen känner inte till hur rätten till brådskande tandvård tillgodoses i övriga delar av landet. Han har bett Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) utreda hur patienternas rätt till brådskande tandvård tryggas i olika delar av landet. Valvira har ombetts informera om sina iakttagelser och om de eventuella åtgärder som vidtagits i ärendet senast den 30 juni 2011.

 
Tilläggsinformation ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.