Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Hur ska fångtransporter ordnas?

Många klagomål gäller fångtransporter mellan Vanda fängelse och Helsingfors tingsrätt. Under transporten är fångarna vanligen belagda med fängsel. Enligt lagen kan fängsel dock endast användas enligt prövning i det enskilda fallet och inte som en rutinåtgärd.

I flera av justitieombudsmannens avgöranden har man ansett att detta förfarande är lagstridigt. Istället för fängsel har justitieombudsmannen föreslagit att man ska satsa på sektionerade transportfordon.

Nya transportmedel att vänta

Både kriminalpolitiska avdelningen vid justitieministeriet och brottspåföljdsmyndigheten har nu förordat en anskaffning av sektionerade transportfordon. Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja bad brottspåföljdsmyndigheten meddela om de fortsatta åtgärder man vidtagit senast den 31 mars 2017.

En lagändring om fångtransporter är under beredning

En ändring för säkra fångtransporter är under beredning vid justitieministeriet. Enligt de riktlinjer som grundlagsutskottet tidigare har dragit upp är fängsel enbart en sista utväg i de allra svåraste situationerna.

I sitt utlåtande om reformförslaget konstaterade biträdande justitieombudsman att säkerhetsfrågor i anslutning till transporter i första hand bör hanteras genom att skaffa ändamålsenlig materiel. Detta skulle vara förenligt med såväl grundlagen som internationella rekommendationer och tillsynsorgans ställningstaganden.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut 12.9.2016, dnr 473/4/16 kan läsas på adressen http://www.oikeusasiamies.fi/.

Mer information fås av referendarieråd Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.