Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Hund får inte leta efter narkotika på allmän plats

Uleåborgspolisen kritiseras för narkotikakontroll på gågata

Riksdagens biträdande JO Jussi Pajuoja kritiserar Uleåborgs polisinrättning för att den på allmän plats gjort kontroller på personer som markerats av en narkotikahund.

Pajuoja anser med hänvisning till gällande bestämmelser om de grundläggande rättigheterna att kontrollerna kan ifrågasättas. Polisen måste ha tydligt stöd i lag för kontroller av det slag som det här är fråga om.

- Förfarandet är liktydigt med kroppsvisitation som avses i tvångsmedelslagen och som polisen enligt lagen inte har rätt att företa utan misstanke om brott, konstaterar Pajuoja.

JO har fått ta emot flera klagomål om förfarandet. Av klagomålen framgår att då narkotikahunden fått vittring och markerat en person stoppas denne för utredning av eventuellt narkotikainnehav.

Befogenheter bör vara lagfästa

Tullen, gränsbevakningsväsendet och fängelserna får också utan brottsmisstanke använda narkotikahundar i sin övervakning. Dessa förfaranden och speciella situationer är dock uttryckligen reglerade i lag.

Polisen måste ha stöd i lag för de tekniska metoder och kontrollinstrument som den använder för utredning av brott, konstaterar Pajuoja.

Pajuoja anser att övervakning med hjälp av hund kan jämställas med teknisk övervakning. Om sådan övervakning sker utan någon konkret brottsmisstanke blir det fråga om ingrepp i den personliga integriteten, vilket förutsätter reglering på lagnivå.

Med sitt synnerligen välutvecklade luktsinne kan en narkotikahund också producera s.k. falska positiva resultat. Den kan t.ex. markera en person som vistats i ett rum där det har använts narkotika eller en person som har suttit på en bussbänk med spår av narkotika.

Polisen konstaterar i sin utredning till JO att brottsmisstankar alltid baseras på en helhetsbedömning, som påverkas dels av hundens iakttagelser och dels av hur en misstänkt person uppträder.

Biträdande JO anser emellertid att människor kan reagera på olika sätt när de konfronteras med en hund i en kontrollsituation och att man inte får dra alltför långt gående slutsatser av en persons uppträdande i en sådan situation.

I samma beslut kritiserar Pajuoja Uleåborgs polisinrättning också för dess förfarande vid registrering av brottsanmälningar.

Polisstyrelsen har ombetts att senast i juni 2014 meddela vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut 29.11.2013 29.11.2013 (dnr 1870/4/13, 2016/4/13, 2186/4/13, 2187/4/13 och 2189/4/13) i sin helhet.
Närmare information ger JO-sekreterare Kristian Holman, tfn 09 432 3368.