Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Hjälpmedel för medicinisk rehabilitering utlämnas på varierande grunder

Justitieombudsmannen betraktar praxis som lagstridig

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen klandrar praxis och anvisningarna som vissa sjukvårdsdistrikt och hälsocentraler har följt vid utlämningen av peruker åt personer som behöver dessa som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering.

Jääskeläinen framhäver betydelsen av social- och hälsovårdsministeriets styrnings- och tillsynsskyldighet.

Omfattande skillnader i utredningen

Institutet för hälsa och välfärd utredde på ministeriets begäran sjukvårdsdistriktens och de största hälsocentralernas praxis när det gäller utlämningen av peruker som beviljats som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering.

Utgående från utredningen begränsar vårdrutinerna vid vissa sjukvårdsdistrikt och hälsocentraler utlämningen av peruker som getts som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering på ett sätt som inte kan anses vara lagenligt.

Perukerna var i regel av syntetfiber och det hade vanligtvis fastställts en övre prisgräns för dem. Det förekom betydande skillnader mellan de olika instansernas prisgränser. Dessutom hade en instans fastställt en lägre prisgräns för damperuker än för herrperuker.

Alla hade inte heller beaktat att underhållet av en peruk som utlämnats som hjälpmedel enligt lagen är avgiftsfritt för patienten.

I nästan alla organisationer var det möjligt att skaffa måttbeställda peruker.

Helsingfors ändrade praxis

Justitieombudsmannen undersökte ärendet utgående från ett klagomål. Klaganden led av en obotlig sjukdom som hade lett till hårförlust. Helsingfors stad hade årligen utlämnat klaganden en syntetperuk som emellertid hade gett upphov till kraftiga symtom.

Enligt Helsingfors social- och hälsovårdsverks utredning kan staden ta hänsyn till patienters individuella behov vid utlämningen av peruker. Till den del anser Jääskeläinen förfarandet vara lagenligt.

Stadens praxis att inte ersätta underhållet av peruken strider däremot mot lagen om klientavgifter. Enligt lagen är hjälpmedel, utprovning av dem, underhåll och förnyande avgiftsfria. Helsingfors har meddelat att staden kommer att ändra sitt förfarande.

Tjänsterna ska vara jämlikt tillgängliga

JO Jääskeläinen framhäver i sitt beslut grundlagens bestämmelser om jämlikhet.

- I bedömningen av hälsovårdstjänsterna ska inte endast jämlikheten bland invånarna i en kommun utan också jämlikheten bland invånarna i olika kommuner beaktas.

I sitt beslut betonar JO att övervakningen av att tillräckliga hälsovårdstjänster tillhandahålls är ett centralt medel för att se till att den här grundläggande rättigheten förverkligas.

Jääskeläinen uppmanar ministeriet att före utgången av året meddela vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Ett flertal ingripanden vid utlämning av hjälpmedel

Justitieombudsmannen har även tidigare påtalat brister som uppdagats i anknytning till utlämningen av hjälpmedel.

År 2011 hade Samkommunen för sjuk- och hälsovården i Mellersta Satakunta inte beviljat en patient peruk på individuella grunder vilket ledde till en anmärkning av justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannen ansåg det oundvikligt att ministeriet utfärdar en förordning för att en jämlik tillgång till hjälpmedel för medicinsk rehabilitering ska tryggas. Förordningen om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering (1363/2011) trädde i kraft den 1 januari 2012.

Samma år klagade Invalidförbundet rf hos justitieombudsmannen över att sjukvårdsdistrikten nekade att lämna ut nödvändiga hjälpmedel för medicinsk rehabilitering såsom duschstolar, justerbara elsängar och personlyftare åt svårt handikappade personer som omfattades av serviceboende.

Även då uppmanade justitieombudsmannen ministeriet att styra sjukvårdsdistrikten mot ett förfarande i enlighet med hjälpmedelsförordningen. Ministeriet uppgav att detaljerade anvisningar kommer att utarbetas och att man kommer att följa upp tillämpningen av förordningen.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 1077/4/13 i sin helhet, på finska. Närmare upplysningar ges av referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, telefon (09) 432 3377.