Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Hemvården glömde bort en hjälplös åldring i flera dagar

Justitieombudsmannen kritiserar Jyväskylä stad och en serviceproducent


JO Petri Jääskeläinen har gett anmärkningar till Jyväskylä stads social- och hälsovårdsväsende och till företaget Harmonia Oy som producerar hemvård och hemsjukvård åt staden. JO anser att en åldrings liv och hälsa äventyrades på grund av brister i vården, informationen och dokumentationen.

JO anser att Harmonia Oy:s service inte uppfyllde kraven samt att kvaliteten på tjänsterna var dålig och inte motsvarade patientens behov. Jyväskylä stad hade inte gett åldringen tillräckliga anvisningar om den service som servicesedeln berättigade till och staden hade inte heller tydliga rutiner för kvalitetskontroll av servicen.

Ingen reaktion på trygghetslarm

Åldringen hade efter en operation fått rehabilitering på Kyllö sjukhus och därefter överförts till hemvård. Redan följande dag hade Harmonias närvårdare konstaterat att åldringen inte klarar sig hemma och man kom överens om att åldringen skulle återvända till sjukhuset.

Därefter hände det bl.a. att närvårdarna byttes ut och att informationen inte fungerade, vilket slutligen på fjärde dagen efter att åldringen kommit hem ledde till att den femte närvårdaren och en sjukskötare hittade honom liggande på golvet. Åldringen hade ett par dagar tidigare larmat på sin trygghetstelefon men ingen hade reagerat. Ambulans tillkallades men åldringen fördes ändå till hälsocentralens jourmottagning med invataxi, utan följeslagare.

Hälsocentralens jourhavande läkare gjorde bedömningen att åldringen av misstag hade hämtats till hälsocentralen och sände honom till sjukhuset. Från sjukhuset sändes han tillbaka till jouren och därifrån vidare till centralsjukhuset för ytterligare undersökningar och vård.

På centralsjukhuset konstaterades det att åldringen led av uttorkning och fått muskelskador av att ligga på golvet. Han fick vätskebehandling i tre dagar och fördes därefter till Kyllö sjukhus för fortsatt vård.

Dålig organisering

JO anser att dålig organisering av verksamheten var orsaken till hemvårdens misslyckande.

Jääskeläinen anser att Harmonia Oy:s förfarande inte uppfyllde kraven, eftersom åldringen inte hade fått nödvändig vård utan lämnats ensam hemma och eftersom han inte hade fått någon reaktion på sitt trygghetslarm och ingen kontrollerat hur han mådde. Åldringen fördes slutligen till vård utan följeslagare och vårdaren förmedlade inga förhandsuppgifter om honom till vårdenheten.

JO anser att Harmonia Oy bör bedöma de risker som är förenade med verksamheten och upprätta anvisningar om förebyggande av risksituationer och förbättring av patientsäkerheten.

Jyväskylä kontrollerade inte kvaliteten på tjänsterna

JO kritiserar Jyväskylä stad för att åldringen inte hade fått tillräckliga anvisningar om den service som Harmonia Oy var skyldig att ge mot servicesedeln. Jääskeläinen konstaterar att staden måste beakta kundens valfrihet och individuella behov när den bedömer hur de social- och hälsovårdstjänster som kunden behöver ska ordnas.

Jääskeläinen anser det vara en brist att Jyväskylä stad inte har tydliga rutiner för kvalitetskontroll av sina serviceproducenter. Deras service måste hålla minst samma standard som motsvarande verksamhet i kommunal regi.

JO anser att kommunens uppföljningsansvar är särskilt stort eftersom en privat serviceproducent sköter ett offentligt uppdrag och då social- och hälsovårdstjänster ges mot en servicesedel.

JO kritiserar Kyllö sjukhus för den bristfälliga informationen mellan hälsocentralen och sjukhuset, vilket ledde till att undersökningen och vården av åldringen fördröjdes med ytterligare ett dygn.

Närmare information ger referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.