Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Hälsovårdscentral kränkte patientens personliga frihet

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen ber ett företag som drivit jourmottagningen vid Lojo hälsovårdscentral att överväga hur den kunde ge en patient gottgörelse för en kränkning av dennes grundläggande rättigheter.

Företaget kränkte en psykiatrisk patients personliga frihet och tillfogade denne onödigt lidande, som inte kan gottgöras endast genom att felet konstaterats eller företaget kritiserats, anser JO i ett färskt avgörande, som baserar sig på ett yttrande av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården).

JO undersökte ärendet på eget initiativ. Saken kom upp i samband med ett avgörande år 2011.

Många felaktigheter
JO fann många fel i bemötandet av patienten och företagspersonalens agerande.

Han anser att patientens personliga frihet kränktes mer än vad som varit nödvändigt, då denne utan orsak fördes till ett isoleringsrum. Patienten tillfogades onödigt lidande, då hon fastbunden fördes med ambulans till sin hemort som låg på nästan 300 kilometers avstånd.

- Hon borde ha beretts vård på närmare håll. Att binda fast en patient under en ambulansfärd grundar sig inte heller på lag, anser Jääskeläinen.

JO anser att det var ett allvarligt fel att läkaren inte journalförde sina beslut om isolering och fastspänning. Dessutom fanns det brister i observationsremissen och patienten hade ordinerats felaktig medicin för transporten.

Det var inte heller förenligt med god vårdpraxis att lämna patienten utan tillräcklig tillsyn i isoleringsrummet.

Köptjänster jämställs med myndighetsverksamhet

Enligt nuvarande lagstiftning finns det inte laglig grund för att begränsa själbestämmanderätten för en patient vid en hälsovårdscentral. Tvångs- och begränsningsåtgärder kan dock vara tillåtna som så kallat nödtillstånd. I så fall ska åtgärderna vara absolut nödvändiga och förenliga med god vårdpraxis.
 
Jourmottagningen utom tjänstetid vid Lojo hälsovårdscentral hade lagts ut till Attendo Terveyspalvelut Oy. Då en privat aktör sköter ett offentligt uppdrag ingår verksamheten i JO:s tillsynskrets och företagets ersättningsansvar kan jämställas med en myndighets.

JO ber företaget senast 31.3.2013 meddela vilka åtgärder avgörandet gett anledning till.

JO:s beslut dnr 1319/2/11 har publicerats i sin helhet (på finska) på JO:s webbplats www.ombudsman.fi.

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Håkan Stoor, tfn (09) 4321.