Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Förskoleundervisning och dagvård för sexåringar kräver tillräckliga personalresurser

Justitieombudsmannen kritiserar Liperi kommuns sätt att ordna verksamheten

5.11.2008

JO Riitta-Leena Paunio kritiserar Liperi kommuns sätt att ordna förskoleundervisning och dagvård för sexåringar. Förskoleundervisning ordnas i daghemmet på förmiddagen. Före och efter förskoleundervisningen, till klockan 17, har sexåringarna möjlighet att delta i verksamhet som kommunen kallar lekverksamhet. Allt som allt kan barnens dag sålunda motsvara heltidsdagvård, men med antalet anställda är färre än vad som skulle förutsättas för heltidsdagvård.

JO Paunio understryker att en tillräckligt stor och yrkeskunnig förskole- och vårdpersonal är en förutsättning för att barnens säkerhet, grundläggande och mänskliga rättigheter och rätt till högklassig förskoleundervisning och dagvård ska kunna garanteras.

JO framhåller emellertid att Liperi kommun inte kan anses bryta mot lagen eftersom det varken i lagen om barndagvård eller i någon annan lag föreskrivs hur lekverksamhet skiljer sig från daghemsverksamhet. Enligt JO:s åsikt får kommunens benämning på verksamheten inte vara avgörande i detta avseende, eftersom kommunen i så fall kan kringgå bestämmelserna om personalens dimensionering och behörighet.

En förskolegrupp i kommunens daghem bestod av 20 sexåringar av vilka i medeltal 16 regelbundet deltog också i för- och eftermiddagens lekverksamhet. Barnen vårdades hela dagen av en förskolelärare som är utbildad barnträdgårdslärare, av en barnskötare och av ett heltidsanställt biträde som saknar lagstadgad behörighet.

JO konstaterar att om den i kommunens regi ordnade verksamheten betraktas som heldagsvård så är det behöriga personalen alltför liten enligt dagvårdslagen och -förordningen. Om förmiddags- och eftermiddagsverksamheten däremot betraktas som lekverksamhet tillämpas på förskoleundervisningen bestämmelserna om personaldimensionering för deltidsvård, och i så fall är vårdarna tillräckligt många. Benämningen på förmiddags- och eftermiddagsverksamheten har också betydelse t.ex. för föräldrarnas rätt till hemvårdsstöd.

JO Paunio har sänt sitt svar på ett klagomål från Undervisningssektorns fackorganisation till social- och hälsovårdsministeriet för kännedom och för att beaktas då ministeriet ser över lagstiftningen om barndagvård och annan förskolepedagogik.

JO Paunios beslut dnr 3889/4/06 (på finska)