Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

För invandrarkvinnor får reserveras särskilda simhallstider

Diskrimineringsförbudet hindrar inte positiv särbehandling för att främja den faktiska jämlikheten

17.6.2009

Biträdande JO Jukka Lindstedt konstaterar att diskrimineringsförbudet inte utgör hinder för att reservera särskilda simhallstider för invandrarkvinnor. Den faktiska jämlikheten får främjas genom positiv särbehandling, förutsatt att särbehandlingen har ett godtagbart syfte och står i rimlig proportion till det mål som man vill uppnå.

Biträdande JO har prövat fem klagomål med kritik mot Helsingfors, Vandas, Åbos och Tammerfors praxis att reservera särskilda simhallstider för invandrarkvinnor. Enligt klagomålen är praxisen diskriminerande.

Både grundlagen och jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av andra orsaker som hänför sig till en person. Diskriminering förbjuds också i flera internationella människorättskonventioner som är bindande för Finland.

Diskrimineringsförbudet i de internationella konventionerna och i Finlands lagstiftning förbjuder emellertid inte s.k. positiv särbehandling, som syftar till att utöver den formella jämlikheten främja också den faktiska jämlikheten, sådan den förverkligas i praktiken. Syftet med bestämmelserna om de grundläggande rättigheterna är uttryckligen att främja den faktiska jämlikheten. Den faktiska jämlikheten kan förutsätta att en t.ex. socialt, ekonomiskt eller annars eftersatt grupp behandlas bättre än andra. Det kan således inte i alla situationer betraktas som förbjuden diskriminering att vissa grupper av människor särbehandlas.

Enligt den utredning som biträdande JO fått finns det ett särskilt behov att reservera egna simhallstider för invandrarkvinnor. På så sätt kan man trygga möjligheterna att ordna simundervisning för dem och främja deras integrering i samhället. De reserverade simhallstiderna har inte heller varit orimliga i förhållande till de allmänna simhallstiderna.

Biträdande JO understryker att positiv särbehandling är tillåten endast så länge den behövs för att avhjälpa konstaterade olägenheter.

Biträdande JO Jukka Lindstedts avgörande dnr 208/4/08 (på finska)

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Jari Pirjola,
tfn (09) 432 3361.