Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Folkpensionsanstaltens telefonrådgivning fortfarande avgiftsbelagd

Folkpensionsanstaltens telefonrådgivning fortfarande avgiftsbelagd

Biträdande justitieombudsmannen ger Fpa en anmärkning

22.6.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett Folkpensionsanstalten en anmärkning för att den inte vidtagit åtgärder för att dess kunder skall slippa betala en tilläggsavgift utöver normalt samtalspris.

Fpa har inte meddelat biträdande justitieombudsmannen om sin plan för en övergång till avgiftsfri telefonservice, trots att biträdande justitieombudsmannen uttryckligen har uppmärksammat Fpa på sina tidigare beslut om Skattestyrelsens och Fordonsförvaltningscentralens avgiftsbelagda telefonrådgivning och senare dessutom gett Fpa tillfälle att komplettera sitt yttrande, efter att Skattestyrelsen och Fordonsförvaltningscentralen med anledning av beslutet slopat tilläggsavgifterna för sin telefonrådgivning.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen understryker att rätten till en god förvaltning, som inkluderar gratis rådgivning, hör till de grundläggande rättigheterna. Också enligt förvaltningslagen som trädde i kraft 1.1.2004 skall rådgivningen vara avgiftsfri. Alla myndigheter har uppenbarligen inte insett att detta gäller också deras telefonrådgivning, konstaterar Jääskeläinen. Han har bett Fpa senast den sista september meddela vilka åtgärder anstalten vidtagit för att följa lagen i detta avseende. Det räcker inte att Fpa vid sidan av det dyra rådgivningsnumret numera har öppnat ett telefonnummer där kunder får råd till ett skäligare pris. Biträdande justitieombudsmannen understryker att det från rättslig synpunkt i detta fall inte är fråga om skälighet utan om avgiftsfrihet.

Biträdande justitieombudsmannen framhåller att en myndighet som verkställer förmåner och rättigheter i enlighet med vår invecklade sociallagstiftning uttryckligen måste ordna sin telefonservice på ett sådant sätt att kunderna utan extra kostnader kan få information om sina lagstadgade rättigheter och om Fpa.

Arbetsförvaltningens, Lantmäteriverkets och Tammerfors stads telefonrådgivning

Biträdande justitieombudsmannen har också avgjort klagomål som gäller arbetsförvaltningens, Lantmäteriverkets och Tammerfors stads avgiftsbelagda telefonrådgivning.

Arbetsministeriet och Lantmäteriverket meddelade i sina utredningar till biträdande justitieombudsmannen att de kommer att ordna sin telefonrådgivning så att den blir avgiftsfri. I sitt beslut om Tammerfors stads telefonrådgivning tog biträdande justitieombudsmannen för första gången ställning till frågan om kommunens skyldighet att ordna avgiftsfri telefonrådgivning, så som en god förvaltning förutsätter. Av dessa skäl meddelade biträdande justitieombudsmannen i detta skede endast sin uppfattning att dessa myndigheters prissättning av telefonrådgivningen inte är förenlig med de krav på avgiftsfri rådgivning som en god förvaltning innebär och bad dem likaså senast den sista september meddela vilka åtgärder de vidtagit för att ordna sin telefonrådgivning i enlighet med lagen.

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 1776/4/05 om Folkpensionsanstaltens telefonrådgivning i sin helhet (på finska).

Också de beslut dnr 3155/4/04, 1918/4/05 och 1933/4/05 som biträdande justitieombudsman Jääskeläinen fattat om arbetsförvaltningens, Lantmäteriverkets och Tammerfors stads telefonrådgivning finns att hämtas.