Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Finland saknar jour för glaskropps- och näthinnekirurgi

Enligt HUCS ögonkliniks lagstridiga anvisning opereras patienter med näthinneavlossning inte under jourtid

1.6.2010

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett HUCS ögonklinik en anmärkning på grund av klinikens lagstridiga anvisning. I ögonklinikens allmänna anvisning konstateras det nämligen att patienter med näthinneavlossning inte opereras under jourtid.

JO påpekar att en sådan kategorisk anvisning är lagstridig. En viss patientgrupp eller vissa ingrepp kan inte kategoriskt uteslutas från jourvården. Av instruktionerna ska det tydligt framgå att vårdpersonalen är berättigad och förpliktad att vid behov göra en individuell och medicinskt motiverad bedömning av varje enskilt fall.

JO ber HNS senast 15.9.2010 meddela vilka åtgärder sjukvårdsdistriktet har vidtagit för att åtgärda saken.

JO har även på eget initiativ inlett en mer omfattande utredning av hur sådana patienter som på grund av näthinneavlossning är i behov av brådskande vård under jourtid kan garanteras rätt till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster och till omedelbar vård. Han har bett social- och hälsovårdsministeriet lämna in en utredning om saken. Enligt den information JO fått har det för närvarande inte ordnats jour för glaskropps- eller näthinnekirurgi vid ett enda sjukhus i Finland.

"Kan man verkligen besluta att jouroperationer inte utförs, utan att patienterna hellre får förlora sin syn?"

En person med en allvarlig näthinnesjukdom ställde den här frågan till JO. Vid Päijänne-Tavastlands centralsjukhus hade man redan för andra gången konstaterat näthinneavlossning hos denna patient och med anledning av detta hade en operationstid reserverats för patienten veckan därpå. Patientens symtom hade emellertid förvärrats under veckoslutet. Enligt vedertagen praxis kontaktade centralsjukhusets jourpoliklinik HUCS ögonklinik, dit patienten sökte sig för undersökning och för en eventuell jouroperation.

Jourläkaren vid HUCS ögonpoliklinik meddelade emellertid patienten att näthinneavlossning inte opereras under jourtid. Läkaren undersökte inte patientens öga, utan stödde sig på resultaten av de tidigare undersökningar som gjorts vid Päijänne-Tavastlands centralsjukhus. Utan aktuell information om hur långt patientens näthinneavlossning hade fortskridit kunde läkaren emellertid inte bedöma huruvida ögat skulle ha krävt en akut operation. Läkaren konsulterade inte heller bakjouren, vilket hade varit möjligt om läkaren varit osäker på behovet av brådskande vård, utan skickade hem patienten för att invänta operationen vid Päijänne-Tavastlands centralsjukhus veckan därpå.

Patientens rätt till brådskande vård tillgodosågs inte

JO konstaterar att patientens rätt till sådana hälso- och sjukvårdstjänster som garanteras i grundlagen och till sådan hälso- och sjukvård av god kvalitet som föreskrivs i patientlagen inte tillgodosågs i detta fall, eftersom det inte utfördes någon klinisk undersökning som skulle ha möjliggjort en individuell bedömning av patientens vårdbehov.

Enligt avdelningsöverläkaren vid HUCS ögonklinik kunde det slutliga resultatet av operationen ha varit bättre om patienten hade opererats vid HUCS under veckoslutet än vad det var då operationen utfördes vid Päijänne-Tavastlands centralsjukhus tre dagar senare. Avdelningsöverläkaren konstaterar att det är viktigt att man lyckas fästa näthinnan innan området för skarpsyn har lossnat. Det är emellertid svårt att förutse i vilka fall näthinnan t.ex. med hjälp av lägesvård hålls på plats till nästa vardag. Enligt avdelningsöverläkaren hade man vid HUCS ögonklinik gjort en felbedömning av hur fort näthinneavlossningen fortskred hos klaganden.

Jouranvisningen, den allmänna anvisningen och praxisen vid ögonkliniken står i konflikt med varandra

JO anser att det inte är korrekt att den skriftliga jouranvisningen och den allmänna anvisningen samt praxisen vid jouren avviker från varandra vid HUCS ögonklinik.

I ögonklinikens jouranvisning har inga patientgrupper eller ingrepp uteslutits från jourvården, i avvikelse från vad som är fallet i den allmänna anvisningen. Vid ögonkliniken har man i praktiken även under veckosluten opererat patienter vars näthinneavlossning uppenbart har hotat området för skarpsyn, ifall bakjouren råkat ha tillräcklig erfarenhet av glaskroppskirurgi.

JO konstaterar att det med tanke på både patienternas och sjukvårdspersonalens rättsskydd är nödvändigt att det finns tillräckligt klara och detaljerade instruktioner angående vården. Med hjälp av enhetliga instruktioner kan man också förenhetliga vårdpraxisen och därmed öka jämlikheten mellan patienterna.

Bristfälliga patientjournalanteckningar

Justitieombudsman Jääskeläinen anser även att det är en allvarlig brist att anteckningarna om patientens vård i patientjournalen vid HUCS ögonklinik var så bristfälliga att man inte på basis av dem kunde göra en helhetsbedömning av patientens vård. Ur patientjournalen saknades anteckningar om telefonsamtalen, grunderna för vårdbeslutet och de direktiv patienten fick.

Tilläggsinformation ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 4321.

Justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 4116/4/08 (på finska) och begäran om utredning av social- och hälsovårdsministeriet dnr 1706/2/10 (på finska)