Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Fångar bör ha rätt att skicka brev med internposten

26.4.2007

Biträdande justitieombudsman (BJO) Petri Jääskeläinen anser att fångar som sitter i samma fängelse bör ha rätt att skicka brev till varandra med internposten. För närvarande är detta möjligt i endast fyra av landets 16 slutna anstalter. I de övriga fängelserna måste fångarna på normalt sätt anlita det offentliga postväsendet för brev till sina medfångar.

BJO Jääskeläinen framhåller att enligt fängelselagen har fångarna uttryckligen rätt till korrespondens. Lagen gör i detta avseende ingen skillnad när det gäller fångar som sitter i samma fängelse respektive fångars rätt till korrespondens över huvud taget. En fånge har följaktligen rätt till brevväxling också med sina medfångar. Fångarnas möjligheter att utnyttja denna rätt får begränsas eller försvåras endast med stöd av lag.

BJO anser att vägran att låta fångarna använda sig av internposten innebär att möjligheterna att utnyttja rätten till brevväxling försvåras, också om de åtminstone inte i allmänhet direkt förhindras. Postavgiften kan nämligen, med beaktande av fångarnas ofta små ekonomiska resurser, i värsta fall begränsa möjligheterna till brevväxling. Den fördröjning som den normala postgången innebär kan också de facto inskränka rätten till brevväxling.

BJO Jääskeläinen konstaterar i sitt avgörande att avsikten med att inte låta fångarna använda internposten är att i säkerhetens namn bromsa och försvåra fångarnas möjligheter att utbyta information. De säkerhetsrisker som korrespondensen innebär måste emellertid hanteras utgående från metoder och förutsättningar som har stöd i lag. I fängelselagen föreskrivs om förutsättningarna för granskning av fångars postförsändelser. För granskningsbefogenheterna har det ingen betydelse hur ett brev frambefordras.

Till det grundlagsenliga skyddet för privatlivet hör bl.a. individens rätt att fritt knyta och upprätthålla kontakter med andra. Grundlagen tryggar också rätten till förtroliga meddelanden. Enligt grundlagen tryggas frihetsberövade personers rättigheter genom lag.

Enligt fängelselagen får verkställighet av fängelsestraff inte medföra andra begränsningar i fångarnas rättigheter och förhållanden än de som bestäms i lag eller som nödvändigtvis följer av själva straffet. Fångvårdsväsendets tjänstemän skall utföra sina tjänsteuppdrag utan att i större utsträckning ingripa i fångarnas rättigheter och vålla större olägenhet än vad som är nödvändigt och försvarbart för att uppdraget skall kunna utföras.

BJO framhåller också den i förvaltningslagen nämnda serviceprincipen, som innebär att ärenden skall uträttas så snabbt, flexibelt, rationellt och kostnadseffektivt som möjligt, både från den enskilda individens och myndigheternas synpunkt. Serviceprincipen gäller också fångvården. Från fångarnas synpunkt är det med tanke på snabbheten och kostnadseffektiviteten ett klart bättre alternativ att fångarna får använda sig av internposten än att de hänvisas till det offentliga postväsendet. BJO anser att fängelsernas arbetsbörda knappast ökar kännbart om fångarna får skicka sina brev med internposten. Fängelserna måste ju i varje fall ordna fångarnas posttrafik. Också serviceprincipen förutsätter sålunda att fångarna får använda sig av fängelsernas internpost.

BJO har för kännedom meddelat Brottspåföljdsverket sin uppfattning om fångarnas användning av internposten och bett verket underrätta alla fängelserna om sitt avgörande.

BJO Petri Jääskeläinens avgörande dnr 1621/4/05 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Anu Rita, tfn (09) 432 3362.