Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Ett sjukhus ger en patient ersättning för kränkning av dennes människovärde under isolering

Ombudsmannen framställde gottgörelse
 
Birkalands sjukvårdsdistrikt betalar ersättning till en mentalvårdspatient för patientavgifterna under hela den vårdperiod som patienten var kund hos sjukvårdsdistriktet.
 
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen ansåg i januari detta år att sjukhusets isoleringsförhållanden var både lagstridiga och kränkande för människovärdet och framställde därför att patienten skulle få gottgörelse.

Patienten som inte tilläts lämna isoleringsrummet för att gå på WC hade varit tvungen att uträtta sina behov på golvet.

Jääskeläinen bad i sitt beslut Birkalands sjukvårdsdistrikt meddela vilka åtgärder man på sjukhuset vidtagit för att förbättra isoleringsförhållandena i enlighet med lagens krav. Dessutom bad han sjukvårdsdistriktet överväga att med stöd av artikel 13 i Europeiska människorättskonventionen ge patienten gottgörelse för det kränkande bemötandet.

Sjukvårdsdistriktet medgav i sitt svar att den situation som patienten hade försatts i otvivelaktigt kränkte dennes människovärde och orsakade skam och förnedring. Sjukhuset meddelade att patienten skulle få ersättning för patientavgifterna under vårdperioden.

Enligt sjukvårdsdistriktet är det fråga om ett problem som framför allt beror på lokalernas utrustningsnivå. Problemet kommer att beaktas då sjukhusbyggnaderna i Pitkäniemi saneras. Dessutom ser man över vårdrutinerna vid sjukhuset.

Justitieombudsmannen anser det vara synnerligen positivt att sjukhusdistriktet medger att det skett en kränkning av patientens människovärde och betalar gottgörelse. Medgivandet i förening med den närmast symboliska ersättningen har betydelse både från principiell synpunkt och med tanke på den kränkta personens rättviseuppfattning.

Jääskeläinen understryker att trots att det är fråga om ett problem som närmast kan skyllas på lokalernas utrustningsnivå, bör isoleringsförhållandena vara lagenliga och patienterna måste bemötas på ett människovärdigt sätt.

 

Närmare information ger JO-sekreterare Iisa Suhonen, tfn (09) 432 3341.