Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Ett dröjsmål äventyrade ett gravt handikappat barns rehabilitering vid rätt tid

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja riktar kritik mot FPA på grund av att behandlingen av en ansökan om rehabilitering för ett gravt handikappat 6-årigt barn hade räckt 99 dagar.

Pajuoja anser att dröjsmålet äventyrade barnets rätt till rehabilitering vid rätt tid. När det är fråga om ett barn som kontinuerligt utvecklas är det synnerligen viktigt att rehabilitering ges vid rätt tid. Behandlingstiden för ansökan var nästan tre gånger så lång som den behandlingstid som FPA uppställt som målsättning, dvs. 35 dagar.

Sådan rehabilitering som FPA ordnar kan enligt lagen beviljas en gravt handikappad person som får förhöjt handikapp- eller vårdbidrag.
 
Ansökningarna om handikappbidrag och rehabilitering för barnet lämnades in samma dag, och beslutet om handikappbidrag meddelades efter 25 dagar. Beslutet om rehabilitering kunde ha fattats omedelbart därefter, men ansökan togs inte till behandling trots att man fem gånger begärt att ärendets behandling skulle påskyndas.
 
Enligt Pajuoja hade de anställda som behandlade rehabiliteringsansökan inte handlat omsorgsfullt.

- Det var inte bara fråga om ett misstag av en enskild anställd. Ansökan stod länge i arbetskö hos FPA, trots att dess behandling påskyndades upprepade gånger. Dröjsmålet upptäcktes inte heller av dem som svarade för uppföljningen av arbetskön.

En anhopning av ansökningar berättigar inte till dröjsmål

Det faktum att rehabiliteringsansökningarna hopat sig hos FPA berättigar enligt biträdande justitieombudsmannen inte till dröjsmål vid ansökningarnas behandling. FPA ska ordna sin verksamhet så att man under alla omständigheter klarar av att behandla ansökningarna utan ogrundat dröjsmål.

- Då det är fråga om en person som är i en utsatt position, såsom ett gravt handikappat barn, ska myndigheten noggrant bedöma huruvida de valda åtgärderna och lösningarna är förenliga med barnets bästa och främjar tillgodoseendet av barnets rättigheter, betonade Pajuoja.

Enligt den utredning som FPA:s försäkringsdistrikt gav kommer man i fortsättningen att organisera arbetet så att man säkerställer att rehabiliteringsansökningarna kan avgöras utan ogrundat dröjsmål.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas avgörande dnr 2409/4/13.
Tilläggsinformation ges av notarie Eeva-Maria Tuominen, tfn 09 - 432 3395.