Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Ett barn med alvarliga symptom togs inte in på psykiatrisk avdelning

Justitieombudsmannen har gett Pejas sjukhus samt samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt en anmärkning

28.11.2005

- Barnpsykiatriska enheten vid Pejas sjukhus handlade lagstridigt då den inte tog in ett barn med allvarliga symptom på psykiatrisk avdelning, konstaterar justitieombudsman Riitta-Leena Paunio. Om ett barn bedöms vara i behov av akut vård måste det tas in omedelbart. Åren 2003-2004 hände det två gånger att barnet blev utan nödvändig vård. Justitieombudsmannen har gett barnpsykiatriska enheten vid Pejas sjukhus en anmärkning.

Vården och bemötandet av en minderårig vid Pejas sjukhus

Barnet remitterades vårvintern 2003 första gången till Pejas barnpsykiatriska avdelning av skolläkaren. En undersöknings- och vårdperiod inleddes två månader senare med att barnet fick träffa en psykolog och en specialsjukskötare. Först fem månader senare fick patienten träffa barnpsykiatriska poliklinikens avdelningsläkare personligen. När symptomen förvärrades på hösten utredde avdelningsläkaren möjligheterna att lägga in barnet på akutavdelning i Pejas, Kellokoski eller Barnets Borg. Kön till en avdelningsplats var emellertid flera månader lång. Barnet fick tidvis terapi och ordinerades medicinering.

Ett halvt år senare blev situationen åter kritisk. Då remitterade avdelningsläkaren den minderåriga patienten till en ungdomspsykiatrisk avdelning, där en undersökningsperiod skulle ha inletts tre-fyra månader senare. Dessförinnan hade patientens tillstånd emellertid försämrats så mycket att han togs in på Kellokoski sjukhus ungdomsavdelning.

Patientens mor klagade hos justitieombudsmannen över vården och bemötandet. Hon frågade vilken rätt ett minderårigt barn har till psykiatrisk vård och inom vilken tid vården skall ges. Hon ville också veta om det är acceptabelt att patienten i ett vårdförhållande inte över huvud taget får träffa en läkare på fem månader.

Sjukhusets synpunkter

Från den barnpsykiatriska enheten vid Pejas sjukhus uppger man att det ofta är svårt för barn och ungdomar att i akuta fall få plats på en psykiatrisk avdelning. Kötiden till ungdomspsykiatriska avdelningen är ca sex månader. Det är brist på avdelningsplatser i hela sjukvårdsdistriktet. Ibland måste ungdomar tas in på en vuxenavdelning medan de väntar på att en ungdomsplats skall bli ledig. I det aktuella fallet förlängdes kötiden ytterligare på grund av personalens semestrar.

Enligt sjukhusets praxis är en läkare oftast närvarande vid det första sammanträffandet med patienten. För att korta kön måste man emellertid ibland göra avsteg från denna praxis.

Lagenlig och högklassig vård

Justitieombudsmannen understryker att det allmänna är skyldigt att tillhandahålla psykiatrisk vård särskilt för barn och ungdomar. Akut vård måste kunna ges omedelbart och icke-akut vård inom tre månader. Enligt justitieombudsmannens åsikt kan det inte anses lagenligt att ungdomar upprepade gånger blir utan nödvändig vård på grund av att alla vårdplatser är belagda under sommarsemestrarna.

Justitieombudsmannen anser att lagstiftningen inte skulle ha ställt några hinder för att utnyttja avdelningsplatser på andra sjukhus inom samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, t.ex. på Jorvs sjukhus, utan tvärtom förpliktat till detta. I det aktuella fallet var patientens symptom dessutom så allvarliga att man t.o.m. hade kunnat överväga möjligheten till vård oberoende av dennes vilja.

Justitieombudsmannen upprepar att läkaren borde ha träffat sin minderåriga patient i ett betydligt tidigare skede än sju månader efter att remissen anlänt till sjukhuset och fem månader efter att vårdperioden på polikliniken hade börjat. Detta kvalitetskrav kan man ställa på en god hälso- och sjukvård.

Vårdgarantin gäller sedan början av 2001 psykiatrisk vård för barn och ungdomar

Justitieombudsmannen framhåller att vårdgarantin alltsedan år 2001 omfattar psykiatrisk vård för barn och ungdomar. Icke-akut vård måste alltså ordnas inom tre månader, om inte medicinska, vårdrelaterade eller andra liknande omständigheter förutsätter annat. Kötiden på ca sex månader till ungdomspsykiatriska avdelningen vid Pejas sjukhus är inte laglig.

Om sjukvårdsdistriktet inte själv kan tillhandahålla vård omedelbart i akuta fall eller inom den stadgade tiden i icke-akuta fall, måste den upphandla vårdtjänster hos någon annan serviceproducent.

Tryggandet av lagstadgade hälso- och sjukvårdstjänster måste beaktas i budgetbesluten. De förtroendevalda och tjänstemännen bryter mot grundlagen om de medvetet underdimensionerar anslag för kända behov.

Justitieombudsmannen har gett samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt en anmärkning för att den inte ordnat psykiatrisk avdelningsvård för en minderårig som varit i behov av sådan. Justitieombudsmannen har bett samkommunen före utgången av januari 2006 meddela vilka åtgärder hennes beslut har föranlett.

Närmare uppgifter ger äldre justitieombudsmannasekreterare Kaija Tanttinen-Laaksonen, tfn (09) 432 3377.

Justitieombudsmannens beslut dnr 1205/4/04 (på finska) i sin helhet.