Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

En sjukhusenhet vid Tammerfors universitetssjukhus har bara ett engelskspråkigt namn

Justitieombudsmannen riktar kritik mot att nationalspråken åsidosätts

3.6.2010

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen riktar kritik mot att en enhet vid Tammerfors universitetssjukhus bara bär det engelskspråkiga namnet Stroke Unit, som inte har någon motsvarighet på nationalspråken. JO riktar även kritik mot att namnet som sådant används i den information som riktar sig till allmänheten, t.ex. på informationstavlor och skyltar.

JO påpekar att finska och svenska enligt grundlagen är Finlands nationalspråk. Namnet Stroke Unit är således inte förenligt med grundlagen. Namnet främjar inte heller de grundläggande språkliga rättigheterna eller god förvaltning, vilket grundlagen kräver.

Bruket av enbart ett engelskspråkigt namn överensstämmer inte heller med språklagen. Enligt språklagen ska myndigheterna på eget initiativ använda ämbetsdistriktets språk t.ex. när det gäller skyltning och annan information som riktar sig till allmänheten. Språklagen kräver även att myndigheterna ska förvalta landets språkkulturarv och främja användningen av båda nationalspråken.

I förvaltningslagen föreskrivs det vidare att myndigheterna ska tillhandahålla adekvat service och rådgivning utgående från kundernas behov, samt använda ett klart och begripligt språk. Användningen av enbart engelska uppfyller inte dessa krav.

Trots att JO i sitt avgörande tar ställning till en enskild myndighets praxis, betonar han att det han anför framför allt är avsett som ett allmänt principiellt ställningstagande. En myndighets namn är på det hela taget ingen obetydlig fråga.

JO:s ställningstagande gällande namnet på enheten vid Tammerfors universitetssjukhus grundar sig på ett klagomål. Klagomålet baserar sig å sin sida på en artikel som publicerats i Aamulehti. Enligt artikeln har det aktuella namnet använts alltsedan år 1988, då enheten grundades. JO anser att detta fall är exceptionellt därför att sjukhusenhetens namn bara finns på ett främmande språk och namnet inte har någon motsvarighet på nationalspråken.

JO har delgett samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt sitt beslut och bett samkommunen senast 31.8.2010 meddela vilka åtgärder beslutet eventuellt föranlett. Han har också sänt beslutet till justitieministeriet, finansministeriets avdelning för utvecklande av förvaltningen och till Forskningscentralen för de inhemska språken för kännedom.

JO:s avgörande dnr 4032/4/08 i sin helhet (på finska)

Tilläggsinformation ges av justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 4321.