Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

En patients rätt att få patientjournalen på sitt modersmål

19.6.2008

En patient har rätt att få en kopia av patientjournalen på sitt modersmål, antingen finska eller svenska, konstaterar JO Riitta-Leena Paunio. Patientens rätt att i ett tvåspråkigt sjukvårdsdistrikt ta del av vårddokumentationen på sitt modersmål innebär att den på begäran av patienten måste översättas.

JO fick ett klagomål från en finskspråkig person som vårdats på Roparnäs sjukhus i Vasa sjukvårdsdistrikt. Vården hade skett på finska. Patientjournalen var emellertid skriven på svenska eftersom den personal som huvudsakligen svarat för vården hade svenska som modersmål. Patienten bad att få sin öppenvårdsjournal på finska. Öppenvårdsjournalen är en del av patientjournalen och motsvarar tidigare hälso- och sjukjournaler. Patienten hade erbjudits möjlighet att ta del av journalen på läkarmottagningen, men inte infunnit sig på den tid som reserverats för honom. Läkaren ringde då upp patienten och berättade på finska vad som stod i öppenvårdsjournalen. Samma dag postades en kopia av den svenskspråkiga journalen till patienten.

JO Paunio konstaterar som sin uppfattning att en öppenvårdsjournal från patientens synpunkt är en så viktig dokumentation att Vasa sjukvårdsdistrikt, som är en tvåspråkig myndighet, på patientens begäran måste ombesörja att den översätts till finska. Såväl bestämmelserna och föreskrifterna om patientens rättigheter som grundlagens bestämmelse om språklig jämlikhet förutsätter detta. JO har uppmanat sjukvårdsdistriktet att se till att patienten, om han så önskar, får en översättning av öppenvårdsjournalen.

Vasa sjukvårdsistrikt har sedermera gett anvisningar om språket i patientjournaler. Anvisningarna motsvarar JO:s uppfattning om patientens rättigheter. Enligt anvisningarna är huvudregeln den att patientjournalen skrivs på patientens modersmål, dvs. finska eller svenska. Om detta inte är möjligt ska journalen på patientens begäran översättas.

JO Paunio konstaterar emellertid att lagen i detta avseende är tolkningsbar. Bestämmelserna anger inte entydigt på vilket språk patientjournaler ska skrivas och i vilka situationer de ska översättas för patienten. JO har därför sänt sitt avgörande till social- och hälsovårdsministeriet för kännedom och för att beaktas då lagstiftningen ses över.

JO:s avgörande dnr 3086/4/06 i sin helhet på finska.

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.