Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

En hälsocentral isolerade en berusad patient som uppträtt störande

JO gav en anmärkning för lagstridigt förfarande

24.4.2007

JO Riitta-Leena Paunio har gett Åbo stads hälsovårdsväsende en anmärkning för att en berusad patient som uppträtt störande isolerades i ett rum på en hälsocentral och för att patientens egendom omhändertogs. Patienten hade hämtats till hälsocentralen på grund av att hon fallit i sitt hem och bl.a. skadat sitt huvud.

JO framhåller att isolering av en person och omhändertagande av hans egendom inte får ske utan stöd i lag. Enligt gällande lag är det inte möjligt att begränsa en persons självbestämmanderätt om denne av egen fri vilja har uppsökt en hälsocentral för att få vård. Även om patienten i det aktuella fallet var berusad och uppträdde störande, hade vårdpersonalen inte rätt att låsa in henne så att hon inte kunde lämna rummet. Inom hälsovården får en patient isoleras mot sin vilja och dennes egendom omhändertas endast om patienten i enlighet med mentalvårdslagen har tagits in för observation eller vård oberoende av sin vilja, och även då endast om det är nödvändigt för vården av patienten eller för patientens egen eller någon annans säkerhet.

JO konstaterar att skötarna handlade lagstridigt då de isolerade patienten och omhändertog hans egendom. Skötarna följde emellertid de vid tidpunkten för händelsen gällande anvisningar som utfärdats av Åbo stads hälsovårdsväsende. JO anser att det inte rimligen kan förutsättas att skötarna borde ha ifrågasatt de gällande anvisningarnas lagenlighet.

JO anser att Åbo stads hälsovårdsväsende bär ansvar för de lagstridiga anvisningarna och följaktligen också för de lagstridiga åtgärderna. Hon har bett hälsovårdsväsendet senast 28.9.2007 meddela vilka ändringar som gjorts i anvisningarna, till den del som de utan stöd i lag tillåter begränsningar av patienternas självbestämmanderätt samt användning av tvångsmedel.

Det framgick i samband med prövningen av klagomålet att det ofta förekommer situationer där oroliga eller våldsamma patienter uppträder störande och där hälsocentralens personal vidtar åtgärder som de enligt lag inte har rätt att vidta. JO har beslutat undersöka saken på eget initiativ.

JO Riitta-Leena Paunios beslut dnr 3285/4/04 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Iisa Suhonen, tfn (09) 432 3341.