Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Brister i behandlingen av riksdagens besökaruppgifter

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen kritiserar förfarandet vid riksdagens säkerhetsavdelning i samband med behandling av begäran om uppgifter om vem som besökt riksdagen 2017. 

Material som är föremål för ändringssökande får inte förstöras mitt i en rättegång

JO anser att riksdagens säkerhetsavdelning förfarit på felaktigt sätt då begärda besökaruppgifter hade förstörts innan högsta förvaltningsdomstolen slutgiltigt hade tagit ställning till om de var offentliga eller inte. Detta motiverades genom de tider för hur länge uppgifter ska bevaras som fastställts med stöd av personuppgiftslagen. Tiden i fråga löpte ut mitt i rättegången.

Det är upp till riksdagens förvaltning att överväga om den på ett allmänt plan anser att det är nödvändigt att bevara besökaruppgifter och hur länge. Den som begär uppgifterna har emellertid rätt att förvänta sig att myndigheten inte äventyrar rätten till ändringssökande och gör besväret meningslöst genom att förstöra de handlingar som är föremål för besväret mitt i rättegången. Ett sådant förfarande äventyrar också uppfyllandet av offentligheten, såvida att domstolen konstaterar att handlingarna är offentliga.

Konsekvenserna av de förkortade bevaringstiderna har inte bedömts tillräckligt

Tiden för hur länge besökaruppgifter bevaras har senare, efter domstolsförhandlingen, förkortats från tolv månader till en dag. Detta har lett till att begäranden om besökaruppgifter inte har hunnit uppfyllas innan uppgifterna förstörts.

JO betonar att man har rätt att begära besökaruppgifter för en viss dag antingen i god tid på förhand eller ännu under samma dag. Uppgifterna i fråga får inte förstöras innan begäran har behandlats på lämpligt sätt. 

Enligt JO hade man inom riksdagens förvaltning inte i tillräcklig utsträckning och på det sätt som förutsätts för en god informationshantering förberett sig på de konsekvenser som den ändrade bevaringstiden medför i praktiken så att begärandena skulle ha kunnat uppfyllas på lämpligt sätt inom ramen för denna mycket korta bevaringstid.

Till negativa beslut ska fogas instruktioner enligt offentlighetslagen

JO konstaterar att när en tjänsteman vägrar lämna ut de uppgifter som begärts, ska tjänstemannen i sitt svar ge instruktioner enligt offentlighetslagen och inte en anvisning om hur man begär omprövning som hänvisar till förvaltningslagen. Förvaltningslagens förfarande för begäran om omprövning tillämpas inte på behandlingen av en begäran om en handling. 

Flera klagomål

JO har fått sammanlagt nio klagomål om behandlingen av riksdagens besökaruppgifter. Dessa omfattade ett gemensamt klagomål från närmare 30 massmedier samt klagomål från föreningar och privatpersoner.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut 4566/2017 med flera har publicerats (på finska) i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi/

Mer information ger referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.