Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Det behövs klara anvisningar om språket i journalhandlingar

Justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser att social- och hälsovårdsministeriet borde utfärda klarare anvisningar om språket i patientjournaler och andra journalhandlingar. Enligt JO handlar det om patienternas språkliga rättigheter.

Jääskeläinen har avgjort ett klagomål från Svenska Finlands folkting. Folktinget ville utreda lagligheten i kravet på att patientjournalerna vid Helsingfors hälsovårdscentral alltid ska föras på finska. Dessutom kritiserade Folktinget hälsovårdscentralens anvisningar om översättning, enligt vilka t.ex. epikriser och läkarutlåtanden inte behöver översättas till svenska.

Enligt JO är förfarandet vid Helsingfors hälsovårdscentral inte lagstridigt i fråga om språket i patientjournalerna.

Däremot anser han att anvisningarna om översättning innehåller för många begränsningar. Sammanfattningar över vården (epikriser) samt läkarintyg och -utlåtanden bör översättas till svenska, om inte patienten meddelat något annat.

Utgångspunkten är patientens språkliga rättigheter

Lagstiftningen innehåller inte explicita bestämmelser om språket i patientjournaler eller annat skriftligt material som ansluter sig till vården. Därför bör frågan enligt JO bedömas utgående från de allmänna bestämmelserna om patientens språkliga rättigheter.

Enligt folkhälsolagen ska en hälsovårdscentral i en tvåspråkig kommun tillhandahålla hälsovårdstjänster på kommunens båda språk så att patienten blir betjänad på det språk han eller hon väljer, antingen finska eller svenska. Enligt lagen om patientens rättigheter ska patientens modersmål i mån av möjlighet beaktas i vården och bemötandet.

Journalerna kan föras på finska i Helsingfors

JO anser inte att den nuvarande lagstiftningen förutsätter att journalerna förs på patienternas eget språk. Språklagen reglerar inte de kommunala myndigheternas inre språk, utan verksamheten kan organiseras på det sätt kommunen anser ändamålsenligt.

Enligt hälsovårdscentralen är stadens interna kanslispråk finska. Patientjournalerna ska kunna förstås vid alla enheter till vilka hälsovårdscentralen skickar sina patienter. Att översätta journaler är tidskrävande och kan äventyra patientsäkerheten i brådskande situationer.

JO ansåg att motiveringarna för hälsovårdscentralens praxis är sakliga.


Epikriser och läkarutlåtanden bör översättas

Patientens rätt till information och insyn bör respekteras även om journaler ursprungligen förts på ett annat språk, anser JO. Härigenom uppstår ett behov av både tolkning och översättning.

Dessa behov beaktas rätt väl i hälsovårdscentralens anvisningar. Utdrag ur journal till patienterna ska t.ex. översättas utan särskild begäran. Enligt anvisningarna ska remisser, epikriser och läkarutlåtanden dock inte översättas.

Enligt lagen ska sammanfattningar av vården, förutom till den vårdenhet som behöver handlingen, även skickas till patienten. JO anser att sammanfattningen i en tvåspråkig kommun bör sändas patienten på det nationalspråk som antecknats som hans eller hennes modersmål eller kontaktspråk, om inte patienten meddelat att sammanfattningen inte behöver översättas.

Enligt JO ingår det i hälsovårdscentralens skyldigheter att utfärda läkarintyg och -utlåtanden. Det är därmed fråga om sådana hälsovårdstjänster som en hälsovårdscentral i en tvåspråkig kommun ska tillhandahålla på det språk patienten väljer, finska eller svenska.

Statlig styrning behövs

JO anser att det finns ett uppenbart behov av styrning från social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt JO handlar det ytterst om patienternas grundläggande språkliga rättigheter, och han fäste ministeriets uppmärksamhet vid att det allmänna enligt grundlagen ska se till att dessa rättigheter tillgodoses.

JO bad social- och hälsovårdsministeriet meddela honom senast 31.12.2011 vilka åtgärder hans beslut gett anledning till. Även Helsingfors hälsovårdscentral bör meddela om sina åtgärder senast 30.9.2010.

Petri Jääskeläinens beslut 1962/4/09 i sin helhet.

Närmare upplysningar ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor tfn (09) 432 3366.