Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Det är skäl att justera bestämmelserna om temporärt körförbud

Tusentals beslut årligen

Biträdande JO Jussi Pajuoja anser att det är skäl att justera bestämmelserna om temporärt körförbud.

Justitieombudsmannens kansli har gjort utredningar som visar att polisinrättningarna inte till alla delar har någon enhetlig praxis när det gäller temporära körförbud och att förvaltningsdomstolarna är av olika åsikt om huruvida polisens beslut om körförbud kan överklagas.

Misstänkt blev inte hörd

Biträdande JO beslöt med anledning av ett klagomål utreda praxis för utfärdande av temporära körförbud.

Polisen hade meddelat klaganden temporärt körförbud på grund av misstanke om rattfylleri. Det beslutades senare att förordnandet skulle hållas i kraft utan att klaganden hade hörts. Beslutet hade inte heller delgivits honom.

Pajuoja understryker i sitt beslut att det endast i sådana undantagsfall som nämns i lagen kan komma i fråga att en person inte hörs. Att delge ett redan fattat beslut är inte liktydigt med ett hörande.

Förvaltningsdomstolarnas praxis varierar

Situationen är inte tillfredsställande heller i det avseendet att förvaltningsdomstolarnas praxis varierar när det gäller möjligheterna att överklaga beslut.

Pajuoja anser att man bör överväga möjligheten att redan före behandlingen av det egentliga brottmålet till tingsrätten hänskjuta ett sådant beslut om temporärt körförbud som sammanhänger med en pågående straffprocess. Det kan dröja länge innan det tas upp till behandling.

Också kommunikationsministeriet anser att situationen inte är tillfredsställande när det gäller procedurbestämmelserna. Enligt ministeriets åsikt måste frågans relevans ses mot bakgrunden av att det varje år fattas tusentals sådana beslut som det här är fråga om.


BJO Pajuoja har bett kommunikationsministeriet före utgången av september meddela vilka åtgärder ministeriet eventuellt vidtagit.
Pajuojas beslut 27.3.2013, dnr 1265/4/11 har i sin helhet (på finska).
Närmare information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn (09) 4323334.