Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Det är inte tillrådligt att påverka militärläkarnas avgöranden

Biträdande justitieombudsman Lindstedt framhåller läkarnas sakkunskap

22.5.2006

- Beväringarnas förmän får inte försöka påverka militärläkarnas avgöranden framhåller biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt. Han understryker att det är militärläkarna som företräder den medicinska sakkunskapen i garnisonerna.

I ett fall som biträdande justitieombudsmannen prövat framgick det att en läkare utan medicinska skäl nödgats skriva ut en psykiatrisk diagnos på en beväring, eftersom förmännen ville avbryta beväringens tjänstgöring och detta var möjligt endast på medicinska grunder. Detta lagstridiga förfarande hade förekommit också vid andra garnisoner. I ett annat fall ville förmännen ändra en läkarordination om lättnad i tjänstgöringen.


En bevärings tjänstgöring avbröts på grund av brottsmisstanke och en läkardiagnos

Vid Björneborgs brigad avbröts en bevärings tjänstgöring år 2003 på grund av att han misstänktes för grovt narkotikabrott. Den enhetschef som föreslog avbrytandet hänvisade till tjänstgöringssäkerheten. Eftersom beväringens förmän var eniga om saken ansåg läkaren att det var oundvikligt att ändra beväringens duglighetsklass så att han inte längre var duglig till tjänst. Enligt läkaren fanns det emellertid ingen egentlig medicinsk grund för omklassificeringen. Läkaren ställde diagnosen ?problem relaterade till den psykosociala miljön? och ?livsstilsrelaterade problem?.

Beväringen, som hela tiden bedyrade att han var oskyldig, ville inte avbryta in tjänstgöring. Åtalet för narkotikabrott förkastades sedermera och den unge mannen fick efter en ny hälsoundersökning slutföra sin tjänstgöring.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt konstaterar i sitt avgörande att det från militärläkarens synpunkt är oskäligt och stridande mot yrkesetiken att vid bedömningen av en bevärings tjänstduglighet anse sig tvungen att beakta också andra än medicinska skäl och av denna anledning ställa en generell psykiatrisk diagnos. Omnämnandet av medicinska skäl kan också i onödan stämpla beväringen.

Av de utredningar som inkommit till biträdande justitieombudsmannen framgår att medicinska skäl också i andra liknande fall använts som förevändning att avbryta tjänstgöringen. Detta beror på att det enligt den gällande värnpliktslagen och -förordningen inte är möjligt att avbryta beväringstjänstgöringen av andra skäl. Trots att det de facto är fråga om tjänstgöringssäkerheten kan förfarandet inte anses vara lagligt om det inte finns några egentliga medicinska skäl för att avbryta tjänstgöringen.

Biträdande justitieombudsmannen vill i detta sammanhang också nämna ändamålsprincipen, som hör till en god förvaltning och som innebär att en myndighet kan använda sina befogenheter endast för de syften som de är avsedda för. Avsikten är inte att hälsoskäl skall användas som förevändning för att avbryta tjänstgöringen i andra situationer.


En knäskadad bevärings lägerdeltagande

Garnisonsläkaren vid Helsingfors luftvärnsregemente i Hyrylä ordinerade att en knäskadad beväring skulle befrias från deltagande i ett tiodagars luftvärnsläger i Lochteå i november 2004. Två kaptener kontaktade läkaren. Batteriets vicechef ansåg att beväringen inte kunde lämnas ensam i den tomma enheten. Han ansåg också att termen ?lägerbefrielse? inte var reglementsenlig.

Den andre kaptenen, batterichefen, berättade för läkaren att lägret hade ett eget sjukhus och en egen läkare som på ort och ställe kunde ompröva beväringens hälsotillstånd. Beväringen kunde enligt hans åsikt eventuellt sköta lätta stöduppgifter. Läkaren ändrade befrielsen från deltagande i läger till befrielse från utetjänst. Beväringen reste med sin enhet till Lochteå med buss och uppsökte där omedelbart lägersjukhuset. På ordination av lägrets läkare kommenderades han följande dag tillbaka till garnisonen, där han placerades i en annan enhet för den tid som lägret pågick.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt framhåller i sitt avgörande att syftet med att bevilja lättnad i tjänstgöringen är att befria beväringen från tjänstgöring som kan inverka menligt på tillfrisknandet. Resan från Hyrylä till Lochteå och tillbaka var säkerligen inte ägnad att främja läkningen av knäskadan. Enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning var läkarens ursprungliga ordination om befrielse från lägret korrekt med tanke beväringens hälsotillstånd ? också lägrets läkare gjorde samma bedömning.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt uppmärksammar Luftvärnsregementet på att det krävs medicinsk sakkunskap som endast en läkare besitter för att bevilja lättnader i tjänstgöringen. Det är inte tillrådligt att andra försöker påverka läkarens bedömningar. Enligt den utredning som biträdande justitieombudsmannen fått hade kaptenerna kontaktat läkaren för att förmå denne att ändra sin ordination om lättnad i tjänstgöringen.

Tilläggsuppgifter ges av referendarierådet Raino Marttunen, tfn (09) 432 3343.

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts beslut dnr 3162/4/04 och 3210/4/04 finns på justitieombudsmannens webbsidor.