Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Det är inte JO som ska övervaka grundlagsenligheten i avloppsärendet

Det hör inte till justitieombudsmannens behörighet att övervaka att lagförslag som behandlas av riksdagen stämmer överens med grundlagen, konstaterar biträdande JO Maija Sakslin i sitt be-slut med anledning av två klagomål.

Klagandena kritiserar den i miljöskyddslagen föreslagna övergångsbestämmelsen enligt vilken personer som fyllt 68 år ska befrias från de krav på behandling av avloppsvatten som föreskrivs i avloppsförordningen. Klagandena anser att lagändringen strider mot grundlagens jämlikhets-princip och diskrimineringsförbud. I klagomålen kritiseras också motiveringarna till ändringen.

Lagförslaget har beretts i miljöministeriet och behandlas som bäst i riksdagen.

Sakslin konstaterar att övervakningen av att lagförslag stämmer överens med grundlagen hör till grundlagsutskottet, som ger sitt utlåtande om lagen och lagstiftningsordningen. I övrigt gäller lagförslagen sådana politiska prioriteringar som det inte är JO:s sak att ingripa i. Det är riksda-gen som fattar beslut om att godkänna lagarnas innehåll.

JO behandlar för närvarande dessutom två klagomål som gäller frågan om förre miljöministern eventuellt blev vilseledd i samband med beredningen av avloppsförordningen.

Biträdande JO Maija Sakslins beslut 3436/4/10 och 3298/4/10 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Erkki Hännikäinen, tfn (09) 432 3354