Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Bristfälligt informationssystem har lett till felaktiga anteckningar om betalningsstörningar


Justitieombudsmannen anser att systemfelet är allvarligt

Riksdagens justitieombudsman (JO) har hanterat klagomål, där en dom från en tvist har lett till anteckning om betalningsstörning, fast ärendet egentligen har handlat om att lösa en konflikt om betalningsskyldighet.

Till exempel i ett specifikt fall har den klagande låtit bli att betala den köpta produkten, eftersom den enligt hen inte motsvarade det som utlovats. Vid fordringsrättegången hade den klagande bestridit fordran, men tingsrätten dömde hen till att bli betalningsskyldig. Därefter hade den klagande betalat fakturan, men domen ledde till en anteckning om betalningsstörning. Den klagande tycker att hen vid ett tvistemål borde ha rätt att få domstolens bedömning om betalningsskyldighet, utan att den eventuella fällande domen leder till en anteckning om betalningsstörning. Klagande var inte oförmögen eller ovillig till att betala, utan hen var av den åsikten att produkten var felaktig.

Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen tog på eget initiativ upp ärendet för allmän utredning.

Enligt den framtagna utredningen förorsakar domstolarnas ärendehanteringssystem (Tuomas) och tillvägagångssättet att vid användningen av s.k. summarisk stämningsansökan (alltså när ett ärende tas upp som ostridigt fordringsärende) leder verkställandedomen alltid till en anteckning om betalningsstörning. Så sker också i det fallet när käromålet är besvarat och ärendet på grund av bestridandet har hanterats som brett tvistemål. Kreditupplysningslagens förutsättning för att utfärda en anteckning om betalningsstörning är att anteckningen ska påvisa betalningsoförmåga eller betalningsovilja. Justitieombudsmannen anser att denna förutsättning inte uppfylls i de här fallen.

JO Jääskeläinen konstaterar att man från justitieministeriets informationssystem inte bör överlämna sådana här uppgifter som motstrider kreditupplysningslagen och personuppgiftslagen till kreditupplysningsbolag. För att kunna förverkliga rättsskydd för gäldenärerna är det viktigt att felaktiga anteckningar som beror på bristfällig verksamhet i informationssystemet, avlägsnas från kreditupplysningsregistren och att överlämnandet av sådana här uppgifter till kreditupplysningsbolagen alltid förhindras i fortsättningen.

Justitieministeriet har konstaterat att felet kan justeras först i kommande ärendehanteringssystem (AIPA), som tas i bruk senast under år 2018. Som omedelbar åtgärd föreslår justitieministeriet att innehavaren av kreditupplysningsregistret avlägsnar dessa felaktiga anteckningar från sitt register enligt kreditupplysningslagen och personuppgiftslagen. Dataombudsmannen kan också, inom ramen för sina allmänna befogenheter enligt personuppgiftslagen, informera innehavaren av kredituppgiftsregistret om att avlägsna nämnda uppgifter från registret samt vägleda dem för detta ärendet.

JO har inte vetskap om hur många gäldenärer har fått en anteckning om betalningsstörning på felaktiga grunder och som blivit lidande till följd av detta. Enligt JO:s uppfattning rör det sig om betydande antal gäldenärer.

JO anser att systemfelet som lett till förmedling av felaktiga uppgifter om betalningsstörningar är allvarligt. Vid beaktande av de allvarliga följderna för gäldenären av en anteckning om betalningsstörning, kan de åtgärder som justerar felet ej kvarlämnas till att vänta på uppdateringar för informationssystemet. Justitieministeriet bör utan dröjsmål och i samarbete med myndigheter och övriga aktörer vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som inte motsvarar kreditupplysningslagen inte längre förmedlas från domstolarnas informationssystem. Kreditupplysningsbolagen bör också avlägsna felaktiga och vilseledande anteckningar från sina kreditupplysningsregister.

JO Jääskeläinen föreslår att kreditupplysningslagen bör tydliggöras avseende registrerade domstolslösningar på sådant sätt att enbart de som påvisar betalningsoförmåga eller betalningsovillighet vid domar som ges vid ostridiga ärenden, kan leda till en anteckning om betalningsstörning. JO föreslår att justitieministeriet vidtar åtgärder för att färdigställa och precisera bestämmelsen.

JO har bett justitieministeriet att före den 31.12.2017 meddela, vilka åtgärder de har vidtagit för ärendet.

Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinens beslut 945/2016 finns publicerat på finska i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats http://www.oikeusasiamies.fi/

Mer information ger referendarieråd Riitta Länsisyrjä, tfn 09 432 3363.