Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Brister i lagstiftningen om frigivning av häktade

Biträdande JO Jääskeläinen förordar en precisering av den reglering som gäller frigivning av häktade


13.7.2007

 

Då domstolen bestämmer att en häktad skall friges kan den häktade enligt gällande praxis friges direkt på domstolsorten eller förpassas till fängelset för att friges där. Biträdande JO Petri Jääskeläinen anser med tanke på vartdera fallet att bestämmelserna om frigivning av häktade är bristfälliga med avseende på den personliga friheten som tryggas i 7 § i grundlagen. Biträdande JO förordar för justitieministeriet att lagbestämmelserna om frigivning av häktade så snart som möjligt skall revideras så att de motsvarar de krav som grundlagen ställer på bestämmelsernas innehåll, precision och normhierarki.

 Frigivning via fängelset

 

I grundlagen föreskrivs det att grunderna för varje frihetsberövande skall regleras i lag. Det finns dock ingen uttrycklig laglig grund för den praxis enligt vilken frihetsberövandet fortgår efter att domstolen har fattat beslut om frigivning till dess att den häktade som skall friges från fängelset de facto har registrerats som frigiven och frigetts. Förfarandet grundar sig på vedertagen praxis och på de preciseringar av förfarandet som utfärdats i Brottspåföljdsverkets föreskrift.

 

Enligt biträdande JO:s uppfattning överensstämmer frigivning via fängelset inte med grundlagens krav på att ingen får berövas sin frihet utan laglig grund. Den lagstiftning som gäller frihetsberövande skall vara exakt och heltäckande. Biträdande JO anser inte att det är uteslutet att det under den tid den nuvarande lagstiftningen är gällande kan uppkomma situationer som kränker de rättigheter som tryggas i artikel 5 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

 

Frigivning på domstolsorten

 

Grundlagens krav på att den frihetsberövades rättigheter skall tryggas i lag skall enligt biträdande JO också tillämpas då en person friges på domstolsorten. Även om frihetsberövandet upphör är den frigivne ännu i en utsatt position på grund av omständigheter som hör samman med frihetsberövandet. En häktad har t.ex. inte rätt att förfoga över pengar eller andra betalningsmedel. Dessa finns i likhet med den häktades övriga personliga egendom fortfarande i förvar i fängelset.

 

Enligt biträdande JO finns det ett accentuerat behov av att trygga individens rättigheter i samband med frigivningen, i synnerhet i det fall där frigivningen sker på ett annat ställe än på personens hemort samt i det fall där en frihetsberövad som inte förfogar över några betalningsmedel har transporterats till ett ställe där han eller hon inte utan penningmedel kan bekosta sin hemresa, inkvartering eller måltider.

 

Förpliktelser gällande förfarandet

 

Enligt biträdande JO bör man också överväga huruvida det finns skäl att ålägga domstolen förpliktelser som gäller förfarandet i dessa ärenden. Enligt den utredning som biträdande JO fått från de regionala fängelserna har det förekommit problem i informationsförmedlingen mellan domstolen och fängelset. Det har t.ex. kunnat räcka ett par dagar, eller till och med flera dagar, innan domstolen har informerat fängelset om frigivningen av en som häktad frigetts på domstolsorten.

 

Ytterligare information ges av justitieombudsmannasekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.

 

Biträdande JO Petri Jääskeläinens framställning dnr 1987/2/06 i sin helhet.