Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Bostadsklagomål behandlades bristfälligt

Biträdande JO Sakslin gav en anmärkning

Miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har fått en anmärkning av biträdande justitieombudsman Maija Sakslin när de i samband med besluten om resultatmålen för år 2013-2014 också beslöt att lätta på behandlingen av klagomålen.

Brev som gällde hyreskontroll behandlades inte längre som klagomål. I stället fick klaganden ett svar med anvisningar av allmän karaktär utan något ställningstagande i det enskilda fallet.

Sakslin anser att miljöministeriet och ARA inte behandlat förvaltningsklagomål som gällde bostäderna på ett korrekt sätt. De har inte heller rätt att ändra och lätta på behandlingen av klagomål utan att lagstiftningen skulle ändras i detta avseende.

- Jag anser det vara oroväckande att det ämbetsverk som ansvarar för bostadsärenden  har begränsat sina befogenheter så att hyreshusbolagets invånare inte har tillgång till  lagliga rättsmedel för ärenden som gäller  bestämning och utjämning av hyror, konstaterar Sakslin.

ARA:s uppgift är att enligt gällande lag anvisa och övervaka användningen av bostadsbestånd som belånats genom aravalån och räntestöd. Enligt aravabegränsningslagen ska ARA ge kommunerna allmänna anvisningar om hyresbestämningen. Enligt lagens förarbete ska även behandlingen av klagomål ingå i anvisningarna.

ARA:s skyldighet att behandla klagomål grundar sig sålunda på denna lagstiftning och på förvaltningslagen enligt vilken grundprinciperna för god förvaltning ska iakttas vid behandlingen av förvaltningsklagomål och rättigheterna för dem som direkt berörs ska tryggas.


Eget initiativ

Sakslin utredde ärendet på eget initiativ. BiträdandeJO hade överfört ett klagomål angående utjämning av hyra för avgörande till ARA. ARA hade svarat att centralen inte är en klagomålsmyndighet i ärenden gällande övervakning av hyror och överförde klagomålet tillbaka till biträdande justitieombudsmannen. 

Sakslin startade en utredning angående de rättsliga grunderna enligt vilka miljöministeriet och ARA hade kunnat begränsa ARA:s tillsynsuppgift så att i dess uppgifter inte ingår att svara på klagomål.

Biträdande JO ber att miljöministeriet ger henne en utredning före utgången av maj om antalet brev, begäran om utredning och klagomål som kommit till ARA under åren 2013 och 2014 samt vilka utredningar, anvisningar i anknytning till dessa och övriga åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. 

Ministeriet ska även ge ett eget utlåtande om sin syn på hur ARA:s behandling av klagomålen uppfyllt kraven i förvaltningslagen.


Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnro 4002/2013 i sin helhet (på finska)
Tilläggsuppgifter ges av äldre JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.