Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO undersöker femton kommuners förfaranden

 
 
Biträdande JO Maija Sakslin har beslutat undersöka hur ett antal kommuner i södra Finland övervakar vården av barn som omhändertagits och placerats på barnhem.

Beslutet är baserat på de iakttagelser som i mars 2012 gjordes under en oanmäld inspektion. Inspektionen gällde en privat serviceproducents barnhem i södra Finland.

Det framgick att man vid anstalten använde begränsningsåtgärder och förfaranden i strid med barnskyddslagen och att man ingrep i de placerade barnens rättigheter på ett sätt som saknade stöd i lag.

Sakslin fäste också avseende vid att man inte hade fattat motiverade beslut i samtliga fall där begränsningar använts. Dessutom hade man i strid med barnskyddslagen använt begränsningsåtgärder mot barn vilka placerats som stödåtgärd inom öppenvården.

Alla barnhemsbarn visste inte heller vem som hade utsetts till ansvarig arbetstagare för deras angelägenheter inom kommunens barnskydd.

Begränsningar bör baseras på barnskyddslagen

Anstalten hade bl.a. begränsat barnens rätt att träffa och hålla kontakt med närstående personer. Man hade i vissa fall också begränsat barnens rörelsefrihet. Enligt anstaltens regler förbjöds barnen t.ex. att ha synliga piercingar och munsmycken samt att färga håret i ?grälla? färger. Dessutom gällde särskilda regler för flickornas klädsel.

Begränsningsåtgärder enligt barnskyddslagen ska framför allt trygga syftet med omhändertagandet och samtidigt skydda barnet själv eller andra personer.


Begränsningsåtgärder får vidtas endast i sådana situationer och under sådana förutsättningar som avses i lagen. Åtgärder får t.ex. inte vidtas summariskt, som uppfostringsmetod för alla barnhemsbarn, och aldrig i bestraffningssyfte.

Åtgärderna måste alltid anpassas så att de så litet som möjligt begränsar barnens självbestämmanderätt eller andra grundläggande rättigheter. Om det räcker med lindrigare åtgärder får begränsningar inte vidtas över huvud taget.

Kommunens uppgift är att övervaka anstaltsvården

Enligt barnskyddslagen ska placerarkommunen övervaka att barnets placering i anstaltsvård förverkligas enligt lagen.

Om den kommun som placerat barnet upptäcker sådana missförhållanden eller brister i verksamheten på platsen för vård utom hemmet, som kan påverka vården eller omsorgen om de placerade barnen, ska den omgående underrätta placeringskommunen och regionförvaltningsverket. Också de andra kommuner ska underrättas om saken som enligt (den anmälningsskyldiga) placeringskommunens vetskap har placerat barn på samma plats.

Enligt barnskyddslagen ska för barnet alltid ordnas tillräcklig möjlighet till ett personligt möte med den socialarbetare som ansvarar för dess angelägenheter eller med en annan anställd inom barnskyddet. Bestämmelsen innebär att barnet har rätt att på tumanhand med den ansvariga arbetstagaren samtala om sina angelägenheter och om vården utom hemmet.

Med anledning av de iakttagelser som gjordes under inspektionen beslöt Sakslin utreda hur placerarkommunerna övervakar användningen av begränsningsåtgärder och på vilket sätt de omhändertagna barnens rätt att på tumanhand samtala om sina angelägenheter med den ansvariga socialarbetaren har främjats och tryggats.

Inspektionsprotokoll dnr 1001/3/2012

Närmare information ges av referendarierådet Tapio Räty, tfn (09) 432 3379 och ombudsmannasekreterare Anne Kumpula, tfn (09) 432 96.