Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Rautio klandrar en kommissarie som avslutat förundersökningen av ett våldsbrott

31.8.2005

Biträdande justitieombudsman Ilkka Rautio kritiserar en kommissarie vid polisinrättningen i Joensuu härad för att denne som undersökningsledare avslutat förundersökningen av ett våldsbrott. Med beaktande av brottets allvarlighet fanns det emellertid inga lagliga grunder för avslutande av förundersökningen. Rautio anser att kommissarien hade tolkat lagen på ett sätt som uppenbart kunde ifrågasättas. Eftersom förfarandet enligt Rautios åsikt var synnerligen klandervärt gav han kommissarien en anmärkning.

En kvinna som misshandlats av en manlig bekant lämnade in en brottsanmälan till polisen i Joensuu. Under förundersökningen berättade kvinnan att mannen bl.a. hade rivit henne i håret och vid två tillfällen dunkat hennes huvud mot golvet och mot stenig mark. Dessutom hade mannen hållit henne inlåst i ca 10 timmar. Kvinnans fysiska skador var i och för sig relativt små. Vid en läkarundersökning konstaterades det att skadorna skulle läkas inom två veckor utan att lämna några spår. I anmälan hade som brottsbenämningar skrivits lindrig misshandel och frihetsberövande av oaktsamhet.

Offret meddelade senare skriftligen polisen att hon inte hade några anspråk mot mannen med anledning av det inträffade. Kommissarien beslöt på den grunden avsluta förundersökningen.

I sitt klagomål till justitieombudsmannen ansåg kvinnan att de gärningar som nämndes i brottsanmälan inte kunde betraktas som lindriga. Hon berättade att mannen under hot tvingat henne återkalla sitt straffanspråk. Hon kritiserade också det faktum att hon inte underrättats om att förundersökningen avslutats.

Målsägandebrott respektive brott som hör under allmänt åtal 

Kommissarien som lett förundersökningen motiverade beslutet att avsluta förundersökningen med att mannen kunde anses ha gjort sig skyldig till s.k. målsägandebrott. Åklagaren väcker åtal för målsägandebrott endast på yrkande av målsäganden. Förundersökning utförs endast om målsäganden hos förundersökningsmyndigheten yrkar att den skyldige skall dömas till straff. Om målsäganden återkallar sitt straffanspråk skall förundersökningen avslutas.

Biträdande justitieombudsman Rautio konstaterar i sitt beslut att brotten i detta fall inte var av en sådan art att polisen hade kunnat avsluta förundersökningen med motiveringen att det var fråga om målsägandebrott. Rautio framhåller att lindrig misshandel är ett målsägandebrott medan misshandel är ett brott som hör under allmänt åtal.

Som lindrig misshandel kan enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt i allmänhet betraktas endast relativt lindriga brott, som t.ex. består i att gärningsmannen knuffar eller slår offret med öppen hand eller på något annat sätt endast tillfogar smärta. Enligt biträdande justitieombudsman Rautio, är utgångspunkten däremot att slag och annat fysiskt våld mot känsliga delar av kroppen, i synnerhet mot huvudet, måste betraktas åtminstone som misshandel oberoende av skadornas allvarlighetsgrad.

Enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt kan den misshandel kvinnan i detta fall utsattes för inte under några som helst omständigheter betraktas som lindrigt våld eller som en lindrig kränkning av hennes kroppsliga integritet. Framförallt med beaktande av gärningssättet men också de kroppsskador som misshandeln gav upphov till kunde den inte betraktas som lindrig.

Också Östra Finlands länsstyrelse anser i sitt utlåtande till biträdande justitieombudsmannen att kommissarien handlade felaktigt då han avslutade förundersökningen. Länsstyrelsen beordrade Joensuupolisen att utan dröjsmål utföra en ny förundersökning. Efter att åklagaren utfört åtalsprövning i ärendet dömde Joensuu tingsrätt mannen till ett fängelsestraff. Domen har överklagats till hovrätten.

BJO betonar att han i sitt beslut kritiserat polisen för beslutet att avsluta förundersökningen med beaktande av de uppgifter som polisen då hade tillgång till. 

Polisen skall förvissa sig om att brottsanmälningar om familjevåld inte återkallas under hot

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att våld mot familjemedlemmar och närstående personer är en allvarlig och problematisk typ av brott bl.a. av den anledningen att gärningsmannen kan hindra sitt offer att söka utomstående hjälp. Det förekommer relativt ofta att en person som blivit utsatt för våld senare önskar att ärendet inte skall undersökas och att åtal inte skall väckas. Polisen måste därvid förvissa sig om att våldsoffrets ånger inte beror på hot från våldsverkarens sida.

Biträdande justitieombudsman Rautios avgörande dnr 275/4/04 .

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Kristian Holman, tfn (09) 432 3368.