Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Lindstedt klandrar försäkringsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

5.4.2006

Enligt BJO Jukka Lindstedt har försäkringsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen handlat felaktigt vid behandlingen av ett ärende gällande arbetslöshetsdagpenning.

Lindstedt konstaterar att försäkringsdomstolen i en lagtillämpningssituation som lämnade rum för tolkning inte hade motiverat sitt beslut på ett behörigt sätt. Enbart en hänvisning till motiveringen i den lägre besvärsinstansens beslut kunde enligt honom inte betraktas som en tillräcklig motivering, eftersom också den lägre besvärsinstansens motivering var alltför knapp med avseende på ärendets oklara tolkning.

Högsta förvaltningsdomstolen hade å sin sida handlat felaktigt då domstolen inte i rättsskipningsordning hade fattat beslut om att avvisa eller förkasta klagandens ansökan om återbrytande utan hade återförvisat ansökan genom ett administrativt brev. Enligt Lindstedt fanns det inte i den gällande lagstiftningen någon rättslig grund för högsta förvaltningsdomstolens förfarande.


Tilläggsuppgifter ges av justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.

Biträdande justitieombudsman Lindstedts beslut dnr 1768/4/04 i sin helhet.