Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO kritiserar Mellersta-Finlands polisinrättning och arbetarskyddsdistrikt för dröjsmål vid handläggningen av ett ärende

3.12.2009

Undersökningen av arbetarskyddsbrott måste pga. att åtalsrätten för brottet preskriberas inom två år undersökas i brådskande ordning konstaterade BJO Jussi Pajuoja i sitt färska beslut. Skyndsamhetskravet accentueras då undersökningen av möjliga brottet utförs av två myndigheter polisen och arbetarskyddsmyndigheterna. Dessutom måste tid reserveras åt åklagaren för eventuell åtalsprövning.

Arbetarskyddsdistriktet dröjde med att ge utlåtande

I ärendet hade polisen i februari 2007 sänt materialet som samlats under förundersökningen till Mellersta-Finlands arbetarskyddsdistrikt för inlämnande av utlåtande. Polisen hade per e-post och telefon påskyndat utlåtandet fyra gånger. Även klagande hade varit i många sammanhang i kontakt med juristen för distriktet för att påskynda handläggningen av ärendet. Till slut utsatte åklagaren en bestämd tid för inlämnande av utlåtande. Utlåtande inkom till polisen i mars 2008 då brottets preskriptionstid höll på att utgå. 

Enligt BJO hade arbetarskyddsdistriktets utlåtande en betydande vikt för polisen då polisen begrundar avslutande av förundersökning. Fast polisen ansvarar för uträttande av förundersökningen så hade arbetarskyddsdistrikts jurists förfarande förs sin del lett till att ärendets handläggning fördröjts. Juristen hade inte gett en acceptabel orsak till dröjsmålet.

BJO Pajuoja meddelade juristen för Mellersta-Finlands arbetarskyddsdistrikt sin uppfattning om hans felaktiga förfarande.

BJO kritiserar även undersökningsledaren och polisen

BJO kritiserade även ärendets undersökningsledare för att förundersökningen fördröjts i ärendet. Undersökningsledaren hade kontaktat åklagaren först då åtalsrätten för brottet höll på att preskriberas. Orsaken till dröjsmålet var enligt undersökningsledaren det att hon hade en stor arbetsmängd och hon kunde inte prioritera undersökningen av arbetarskyddsbrottet i fråga på kostnaden av brott som riktat sig mot liv och hälsa och som förutsatte omedelbara åtgärder.

Biträdande riksåklagaren har även kritiserat åklagarens förfarande i samma ärende (dnr 40/41/09)

Dröjsmål i handläggningen även av ett annat ärende

BJO kritiserade Mellersta-Finlands arbetarskyddsdistriktets jurist även i ett liknande annat ärende där åtalsrätten för ett arbetarskyddsbrott hade preskriberats (dnr 2497/4/08). Anmälan om ett arbetarskyddsbrott hade inkommit till distriktet fyra månader innan åtalsrätten preskriberades. Juristen ansåg först att ärendet inte ger orsak till en brottsanmälan. Senare hade han dock skickat ärendet till polisen för brottsutredning. I det skedet hade åtalsrätten för brottet i fråga redan preskriberats.

Samarbete skulle förbättras

BJO ansåg det begrundat att Mellersta-Finlands arbetarskyddsdistrikt, polisen och åklagaren funderar på möjligheter att förbättra sitt samarbete beträffande undersökningen av arbetarskyddsbrott.  Detta kunde t.ex. ske genom att polisen skulle lämna en undersökningsplan med tidtabell till åklagaren då polisen börjar utreda ett arbetarskyddsbrott. Samarbetet är av ytterst stor betydelse emedan arbetarskyddsbrott preskriberas inom två år. Samarbetet har även en preventiv funktion i förebyggandet av arbetarskyddsbrott.

BJO Jussi Pajuojas avgörande dnr 460/4/08, 1753/4/08 och 2497/4/08 (på finska) i sina helheter

Närmare information ger JO-sekreterare Astrid Geisor-Goman, tfn (09) 432 3365 (avgöranden (460 och 1753) och Juha Niemelä (2497).