Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Jääskeläinen har gett en premiärlöjtnant vid Gardets Jägarregemente en anmärkning

Premiärlöjtnanten använde felaktiga förhörsmetoder

29.6.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett en premiärlöjtnant vid Gardets Jägarregemente en anmärkning för lagstridigt förhörsförfarande. Biträdande justitieombudsmannen framhåller att rättssäkerheten förutsätter att ett korrekt förfarande iakttas vid förhör. Därför är det av största vikt att förhör genomförs på ett formellt korrekt sätt, sakligt och opartiskt samt på ett från den förhördes synpunkt rejält sätt.

En beväring klagade hos justitieombudsmannen över att han blivit förhörd på grund av att han mellan väckningen och morgonmålet gått och lagt sig på sin säng. Förhöret hölls av en premiärlöjtnant som var beväringsutbildare. Beväringen var tvungen att stå under hela förhöret. Utomstående kunde följa förhöret och bl.a. kommentera beväringens förhörsberättelse och hållning. Den kapten som påförde straffet hade slutligen höjt detta på felaktiga grunder.

Enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt blev beväringen inte rättvist behandlad. För det första kritiserar biträdande justitieombudsmannen jägarregementets praxis att förhör hålls av den förhördes direkte förman. Detta innebär att förhörets opartiskhet och trovärdighet kan ifrågasättas. Förfarandet får förekomma endast i undantagsfall och måste då kunna motiveras.

Biträdande justitieombudsmannen anser premiärlöjtnantens förfarande vara särskilt klandervärt eftersom beväringen var tvungen att stå under hela förhöret. Premiärlöjtnanten ansåg att det inte var nödvändigt att hämta en stol eftersom förhöret var kort. Enligt förundersökningsprotokollet räckte förhöret emellertid över två timmar. Att beväringen var tvungen att stå underströk också ledningsförhållandet mellan förmannen och den underlydande. Detta måste klart hållas i sär från förundersökningsförfarandet, konstaterar biträdande justitieombudsmannen.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att utomstående kunde följa och kommentera förhöret. Han kritiserar därför premiärlöjtnanten också för att denne inte såg till att förhöret kunde hållas i ett avskilt rum.

Biträdande justitieombudsmannen uppmärksammar kaptenen vid jägarregementet på att det inte fanns någon laglig grund för att höja straffet.

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Kristian Holman, tfn (09) 432 3368.

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 3406/4/04  i sin helhet (på finska).