Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Jääskeläinen gav Satakunta TE-central en anmärkning

Behandlingen av en ansökan tog fem och ett halvt år i anspråk och beslutsmotiveringen var vilseledande

8.5.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett landsbygdsavdelningen vid Satakunta arbetskrafts- och näringscentral en anmärkning för att behandlingen av en finansieringsansökan tog fem och ett halvt år i anspråk. Ansökan gjordes anhängig i juni 2000 och beslutet gavs i slutet av december 2005. När klaganden slutligen fick beslutet var dess motivering vilseledande.

Klaganden hade lämnat in en ansökan om företagsfinansiering till Satakunta TE-central. TE-centralens landbygdsavdelning avslog ansökan bl.a. med motiveringen att utredningarna var bristfälliga. Klaganden ombads emellertid inte i något skede komplettera sin ansökan.

I sin utredning till biträdande justitieombudsmannen nämnde Satakunta TE-central som orsak till dröjsmålet bl.a. att en ny EU-programperiod börjat, att finansieringsbestämmelserna ändrats och att finansieringsförfarandena var tolkbara. Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen anser emellertid att de nämnda skälen inte hade någon avgörande betydelse för den långa behandlingstiden. Dröjsmålet berodde till största del på TE-centralens eget förfarande: handläggaren hade bytts ut och ärendet hade fallit i glömska. Dessa var inga godtagbara skäl till dröjsmålet. Jääskeläinen anser det vara uppenbart att förmännen inte tillräckligt noggrant hade följt upp behandlingen av ansökan.

Satakunta TE-central förfor enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt lagstridigt också i det avseendet att den som motivering för sitt negativa beslut anförde skäl som inte hade någon faktisk betydelse för slutresultatet. Enligt TE-centralens utredning var grunden för beslutet nämligen inte de bristfälliga utredningarna utan i stället det faktum att sökanden överskred den lagstadgade åldersgränsen. Detta framgick emellertid inte av beslutsmotiveringen. Om sökandens ålder var en avgörande faktor hade ansökan enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt kunnat avgöras snabbare än vad som nu var fallet.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 482/4/06 i sin helhet.

Ytterligare information ger justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.