Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Jääskeläinen gav en allmän intressebevakare en anmärkning

En intressebevakare hyrde ut sin huvudmans hus till sin eden dotter

5.4.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett den allmänna intressebevakaren i en kommun i norra Finland en anmärkning på grund av jäv.

Intressebevakaren hade i strid med de jävsregler som ingår i lagen om förmyndarverksamhet hyrt ut en fastighet som tillhörde dennes huvudman till sin egen dotter. Intressebevakaren hade inte ansökt om en ställföreträdare, utan hade själv företrätt sin huvudman och undertecknat hyresavtalet.

Biträdande justitieombudsmannen ansåg att det med avseende på jävsreglerna, huvudmannens intresse och den bild som gavs utåt av intressebevakningen också var problematiskt att huvudmannen hade bott i ett servicehem som ägdes av intressebevakarens make. En dylik situation kunde enligt biträdande justitieombudsmannen medföra sådant strukturellt jäv som var problematiskt med tanke på huvudmannen, eftersom den allmänna intressebevakaren i praktiken var jävig att företräda sin huvudman i alla ärenden som gällde servicehemmet.

Det betraktades också som tvivelaktigt att servicehemmet efter huvudmannens död hade ansökt om och beviljats en del av huvudmannens arv som tillföll staten. Detta förfarande var emellertid inte förknippat med något lagstridigt handlade från intressebevakarens sida.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen har delgett intressebevakaren sitt ställningstagande. Därutöver har också kommunstyrelsen i kommunen i fråga och Uleåborgs magistrat delgetts ställningstagandet.


Tilläggsuppgifter ges av justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 1517/4/04  i sin helhet (på finska).