Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Biträdande justitieombudsmannens beslut ledde till gottgörelse

Kommunen och ARA betalade föräldrarna understöd för bostadsreparationer som krävdes för vården av ett gravt handikappat barn

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin anser att de gottgörelseåtgärder som vidtagits i det aktuella fallet är tillräckliga. Hon anser även att det är positivt att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har uppgett att man kommer att vidta åtgärder för att förbättra tillförlitligheten vid behandlingen av ärenden som gäller reparations- och energiunderstöd.

Biträdande JO Sakslin konstaterade i sitt beslut i augusti 2014 att det aktuella ärendet gällande reparationsunderstöd för en familj med ett gravt handikappat barn inte hade behandlats korrekt. Kommunen hade lämnat ärendets behandling oavslutad och ARA hade avfört kommunens penningrekvisition utan att utreda ärendet på ett tillbörligt sätt.

Sakslin föreslog att ARA, miljöministeriet och kommunen tillsammans skulle överväga hur de kunde gottgöra klaganden för de försummelser som skett vid ärendets behandling.

Barnets föräldrar anförde klagomål om saken hos justitieombudsmannen. De hade år 2010 ansökt om understöd hos kommunen för sådan reparation av sitt egnahemshus som krävdes för vården av deras barn.

Understöd och ursäkt till föräldrarna

Miljöministeriet meddelade biträdande justitieombudsmannen i december att ministeriet, ARA och kommunen har vidtagit åtgärder för att gottgöra försummelserna. Klagandena har godtagit dessa åtgärder som tillräckliga.

Kommunen betalar i enlighet med det ursprungliga beslutet klagandena ett understöd på 38 886 euro jämte räntor. ARA betalar å sin sida hela summan jämte dröjsmålsränta till kommunen. Kommunen har på ARA:s och kommunens vägnar framfört en skriftlig ursäkt till klagandena.

Vidare har kommunen beslutat betala klagandena 400 euro i gottgörelse för de bekymmer kommunen orsakat klagandena. Dessutom har kommunens grundtrygghetsnämnd beviljat klagandena understöd för vissa åtgärder med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Förbättringar i förfarandet för beviljande av understöd

ARA meddelade att centralen under år 2015 kommer att ta i bruk ett nytt elektroniskt anslagssystem för att förbättra tillförlitligheten vid behandlingen av reparations- och energiunderstöd.
 
Med hjälp av detta system kan kommunerna och ARA följa upp behandlingen av en penningrekvisition och de utredningar som hänför sig till den i realtid. Därmed är det möjligt att undvika eventuella avbrott i informationsgången. Vidare meddelade ARA att styrningen och handledningen av kommunerna uppmärksammas i ännu högre grad än förut genom utarbetandet av nya och bättre styrningsmodeller.

Miljöministeriet uppgav å sin sida att ministeriet i samband med förfarandet för beviljande av reparationsunderstöd i fortsättningen inom sin resultatstyrning kommer att betona iakttagandet av principerna om god förvaltning, såsom serviceprincipen och rådgivningsprincipen.

 
Tilläggsinformation ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn 09-432 3355.