Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen: Huvudstabens tolkning av språklagen felaktig

Nylands Brigad har rätt att få skrivelser på svenska

30.6.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att Huvudstaben handlat i strid med språklagen när den till Nylands Brigad som är enspråkigt svensk sänt finskspråkiga stående direktiv samt övriga föreskrifter, anvisningar och order.

Problemet uppdagades då biträdande justitieombudsmannen inspekterade Nylands Brigad. Samtidigt framgick det att också Huvudstabens övriga officiella skriftväxling med Nylands Brigad skett på finska. Skrivelserna har vid brigaden översatts till svenska.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att enligt språklagen skall i skriftväxling mellan statliga myndigheter användas finska, om inte den mottagande eller avsändande myndigheten är enspråkigt svensk eller om det inte av någon annan orsak är mer ändamålsenligt att använda svenska eller något annat språk. I språklagen föreskrivs vidare att försvarsmaktens truppförband är finskspråkiga. Minst ett truppförband skall dock vara svenskt.

När de centrala myndigheterna tar kontakt med Nylands brigad, som är enspråkigt svensk, skall de enligt språklagen använda svenska. Biträdande justitieombudsmannen anser att det enligt språklagen är egalt om det är fråga om skriftväxling inom en enskild gren av statsförvaltningen eller mellan myndigheter inom två olika förvaltningsgrenar.

För biträdande justitieombudsmannen motiverade Huvudstaben sin praxis att sända finskspråkiga föreskrifter och andra handlingar till Nylands Brigad med att interna myndighetsföreskrifter inte behöver översättas. Enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning är det emellertid fråga om myndighetsintern skriftväxling som språklagen måste tillämpas på.

Vidare anförde Huvudstaben som motivering för sin praxis att brigadens personal mycket väl behärskar finska. Biträdande justitieombudsmannen anser också denna motivering vara juridiskt ohållbar. Syftet med språklagen är att vid skriftväxling trygga en viss språklig ställning för sådana enspråkigt svenska myndigheter som Nylands Brigad. Biträdande justitieombudsmannen anser att Huvudstabens motivering innebär en urvattning av detta syfte.

Huvudstabens motivering innebär enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt en urvattning av lagens syfte också då det i motiveringen anses vara ändamålsenligt att vid Nylands Brigad översätta även sådana massdistribuerade anvisningar och föreskrifter som berör den enskilde beväringen. I justitieombudsmannens beslutspraxis har det ansetts att administrativa föreskrifter som är avsedda för internt bruk och indirekt påverkar individens grundläggande fri- och rättigheter, inte längre kan anses vara enbart förvaltningsinterna.

Detta innebär att sådana anvisningar och föreskrifter måste finnas på båda nationalspråken Jääskeläinen konstaterar att förefaller som om Huvudstaben lägger översättningsansvaret på den myndighet som enligt lagen har rätt att få skrivelser på svenska. Han anser emellertid att förverkligandet av lagstadgade skyldigheter och rättigheter inte är en ändamålsenlighetsfråga.

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 2876/2/04  i sin helhet.