Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Biträdande JO Pajuoja varnar polisen för att ett snabbtest för droger är otillförlitligt

Snabbtestet ger ofta felaktigt positiva resultat

19.11.2010

Ett snabbtest som polisen använder vid trafikövervakning ger anmärkningsvärt ofta ett positivt resultat trots att den testade inte använt droger. I synnerhet när det gäller cannabis, kokain och opiater ger testet över dubbelt fler felaktiga än korrekta positiva resultat. Snabbtestet fungerar bäst i fråga om amfetamin. Också då ger testet dock felaktiga resultat i nästan 10 % av fallen.

Biträdande JO Jussi Pajuoja anser det sålunda vara viktigt att polisen är medveten om snabbtestet Drugwipes begränsningar och inte sätter alltför stor tilltro till testresultaten när den bedömer eventuella rattfyllerifall och temporära körförbud.

Klagomål föranledde grundlig undersökning av snabbtestets tillförlitlighet

Biträdande JO har fått flera klagomål om felaktigt positiva testresultat. I samband med sin prövning av klagomålen har han fått ett utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd (THL). Då avslöjades testets otillförlitligthet.

Snabbtestet gav utslaget att en av klagandena använt amfetamin. Han tvingades övernatta i en fyllericell och fick temporärt körförbud. Senare framgick det att klagandens avvikande beteende berodde på en hjärntumör.

I ett annat fall visade testet att klaganden använt cannabis och amfetamin. Då den misstänkte på egen bekostnad laboratorietestades hittades inga spår av droger. Klaganden hann vara i körförbud för 11 dagar. En månad senare bekräftade också polisens blodprov att klaganden inte gjort sig skyldig till rattfylleri.

En tredje klagande hade enligt testet använt kokain och opiater. Hon fick över en månads körförbud innan kriminallaboratoriets analys av blodprovet friade henne från brottsmisstankar.

Vilket värde har ett test som mera sannolikt ger ett felaktigt än ett korrekt resultat?

Ett snabbtest för droger kan givetvis inte vara 100 procent tillförlitligt. Biträdande JO Pajuoja anser det emellertid vara överraskande att testresultaten är så otillförlitliga när det gäller cannabis, kokain och opiater.

Enligt de utredningar som biträdande JO fått har polisen litat på snabbtestet. Polisen förefaller åtminstone inte ha en klar uppfattning om dess otillförlitlighet. En förklaring torde vara att merparten av dem som åker fast har använt amfetamin, dvs. den drog som testet säkrast avslöjar.

Eftersom testets tillförlitlighet är dålig när det gäller att avslöja mera sällsynta droger anser biträdande JO att det är viktigt att polisen gör också andra iakttagelser om föraren, om dennes körsätt och eventuella körfel. Det är dock skäl att alltid beakta alternativa förklaringar till iakttagelserna. Alla bilförare gör t.ex. körfel ibland, och också en oskyldig person kan bete sig nervöst om ett testresultat visar sig vara positivt.

Om polisen sätter alltför stor tilltro till resultaten av snabbtester kan oskyldiga personer bli föremål för brottsmisstankar och påföljder, t.ex. körförbud. Detta väcker enligt biträdande JO frågan om det vore skäl att åtminstone i vissa fall ge oskyldigt misstänkta kompensation av något slag. Det är i och för sig viktigt att drogpåverkade bilförare kan gripas. I trafiken gäller nolltolerans för droger.

Alla polismyndigheter informeras om snabbtestets otillförlitlighet

Biträdande JO Jussi Pajuoja har sänt sitt beslut och THL:s utlåtande om snabbtestets otillförlitlighet till Polisstyrelsen, för vidarebefordran till polisinrättningarna, rörliga polisen, polisyrkeshögskolan och polisens teknikcentral samt till staben för gränsbevakningsväsendet.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 3993/2/10 och THL:s utlåtande i sin helhet (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Juha Haapamäki,
tfn (09) 4321.