Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Återflyttare har inte automatiskt rösträtt i EU-val i sitt hemland

Den som utnyttjat sin rösträtt i ett annat EU-land måste be att namnet stryks ur det andra landets vallängd

27.8.2010

För en återflyttare kan det komma som en överraskning att han eller hon inte har rätt att rösta i EU-parlamentsval i sitt hemland. Det räcker inte med en officiell flyttningsanmälan till Befolkningsregistercentralen. Den som varit bosatt i ett annat EU-land och där röstat i EU-parlamentsval måste i samband med återflyttningen göra en formell anmälan till myndigheterna i det andra landet om att få sitt namn struket ur dess vallängd.

Justitieombudsmannen har fått ett klagomål från en person som inte kunnat rösta i 2009 års EU-parlamentsval i Finland på grund av att de spanska myndigheterna meddelat att han utövar sin rösträtt i Spanien. Klaganden återflyttade emellertid till Finland redan 2004 och gjorde då flyttningsanmälan till magistraten.

Biträdande JO Maija Sakslin konstaterar i sitt klagomålsavgörande att Finlands praxis och tolkning när det gäller rösträtten i EU-parlamentsval inte är lagstridig utan baserar sig på ett för Finland förpliktande direktiv som har sakenligt införts i vår nationella vallag. Enligt direktivet kan en väljare utöva sin rösträtt antingen i hemlandet eller i det EU-land där väljaren är bosatt. För att ingen ska kunna rösta två gånger i samma val utbyter medlemsstaterna information om vilketdera landets vallängd väljaren är införd i.

I det aktuella fallet kände klaganden inte till att en flyttningsanmälan till Befolkningsregistercentralen inte automatiskt ger återflyttaren tillbaka rösträtten i EU-val i Finland. Klaganden borde sålunda ha gjort en officiell anmälan till de spanska myndigheterna om att han vill överföra sin rösträtt i EU-val tillbaka till hemlandet.

Biträdande JO understryker att rösträtten är en grundläggande rättighet som tillgodoser principen om individens åsiktsfrihet och rätt att delta i samhällelig verksamhet och att sålunda påverka beslut som gäller honom eller henne själv.

Det nuvarande rösträttsförfarandet i samband med EU-parlamentsval är besvärligt, men en förbättring är att vänta eftersom det är meningen att avsevärt förenkla systemet inför 2014 års EU-parlamentsval. Om det emellertid visar sig att projektet som syftar till att ändra direktivet av någon anledning inte framskrider planenligt, bör justitieministeriet överväg att före nästa EU-val göra sådana ändringar i Finlands lagstiftning att medborgarnas rösträtt de facto förverkligas.

Befolkningsregistercentralens information otillräcklig

I klagandens fall hade slutresultatet också kunnat vara ett annat, dvs. han kunde ha röstat ifall han informerats om att han före ett visst datum borde ha gjort en formell ansökan om överföring av rösträtten.

Biträdande JO anser sålunda att Befolkningsregistercentralen gett otillräcklig information i klagandens och andra liknande fall, där återflyttare varit i god tro om att rösträtten överförs till Finland genom en officiell flyttningsanmälan.

Biträdande JO uppmanar Befolkningsregistercentralen och justitieministeriet att ombesörja i god tid före nästa EU-parlamentsval om att återflyttare som är bosatta i Finland och andra EU-väljare får sakenligt information om hur rösträtten fastställs samt om förfarandet vid 2014 års EU-parlamentsval. Befolkningscentralen kunde exempelvis sända återflyttarna och andra EU-väljare ett personligt brev om rösträttens grunder samt valförfarandet. Som bilaga till brevet kunde bifogas ett färdig formulär där personen kunde be ifrågavarande myndighet om att införa hans rösträtt i Finland samt avlägsna den från en annan medlemsstats vallängd.

Enligt biträdande JO vore det bra om justitieministeriet kunde utföra en informationskampanj där röstare skulle ombes att säkra deras rösträtt i Finland samt om deras rätt att få bli införd i Finlands vallängd samt om förfarande vid röstningen. 

Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnr 2018/4/09 sin helhet
(på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Astrid Geisor-Goman,
tfn (09) 432 3365.