Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Återbetalningen av dieselskatt avbröts lagstridigt

Biträdande justitieombudsmannen kritiserar finansministeriet och Fordonsförvaltningscentralen

11.1.2007

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen kritiserar finansministeriet och Fordonsförvaltningscentralen för lagstridigt förfarande. Finansministeriet (FM) bad i mars 2002 i strid med gällande lag Fordonsförvaltningscentralen (AKE) avbryta återbetalningen av dieselskatt (egentlig fordonsskatt) till finländska företagare som skötte transportuppdrag i Europa. Senare bad ministeriet att Fordonsförvaltningscentralen helt skulle upphöra med återbetalningen. Ministeriet hade emellertid varken enligt vår nationella lagstiftning eller enligt gemenskapsrätten behörighet att förfara på detta sätt. Inte heller AKE hade enligt lagstiftningen eller gemenskapsrätten behörighet att enbart på begäran av FM vägra behandla ansökningar om skatteåterbäringar.

Enligt en bestämmelse i lagen om skatt på motorfordon som trädde i kraft 1996 skulle av fordonsskatt som betalts för lastbil på ansökan återbäras 80 procent av det belopp som under skatteåret betalts i medlemsländerna i Europeiska gemenskapen för fordonet i form av trafikavgift för användning av motorväg. Förordningen om skatt på motorfordon innebar att dieselskatt skulle återbetalas på basis av skatt som betalts för användning av vägnätet i Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Tyskland. Exempelvis år 2001 betalades sammanlagt 8 554 276 mark eller 1 438 725 euro i återbäringar för sammanlagt 3 110 lastbilar.

Bestämmelsen var baserad på rådets direktiv som syftade till att genom samordning av vägtrafikbeskattningen undanröja konkurrenshinder mellan transportföretag i medlemsländerna. Eftersom den partiella övergången till användaravgifter ledde till att nivån på fordonsskatten i vissa länder blev lägre än i Finland, ansågs det att konkurrensläget för de inhemska transportföretagarna måste förbättras. Detta var orsaken till att man i Finland införde ett system med skatteåterbäringar.

År 2002 uppmärksammade tjänstemän vid Europeiska kommissionen den återbäringspraxis som Finland tillämpade. De uttryckte farhågor för att systemet stred mot gemenskapens regler för statsstöd. FM och AKE åsidosatte gällande nationell lag då de på basis av dessa inofficiella uppfattningar avbröt återbetalningarna.

Enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning är det tolkbart om återbetalningen av dieselskatt kunde betraktas som ett statsstöd som stred mot gemenskapsrätten. Han anser att de inhemska företagare som med sina lastbilar skötte transportuppdrag i de nämnda europeiska länderna hade grundad anledning att förlita sig på återbäringssystemet som var baserat på en sedan år 1996 gällande lag som stiftats av riksdagen. De hade sålunda ingen anledning att befara att myndigheterna retroaktivt skulle skrota det lagstadgade systemet som gav dem en skatteförmån. Enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt skulle avbrytandet av dessa lagstadgade skatteåterbäringar, med beaktande av lagens bakgrund och transportföretagarnas förtroende för systemet samt det grundlagsenliga egendomsskyddet, antingen ha förutsatt att riksdagen ändrat lagen eller att EU:s behöriga organ, i sista hand EG-domstolen, hade fattat ett rättsligt bindande beslut om saken.

Först i den proposition med förslag till fordonsskattelag som regeringen 24.10.2003 överlämnade till riksdagen konstateras att kommissionstjänstemännen hade inofficiella farhågor om att återbäringarna kunde betraktas som statsstöd, varefter regeringen föreslog att den bestämmelse i lagen om skatt på motorfordon som möjliggjort återbetalningen av dieselskatt skulle upphävas retroaktivt fr.o.m. 1.1.2002. Riksdagen godkände lagen som trädde i kraft 1.1.2004. Med stöd av lagen avslog AKE de ansökningar från åren 2002 och 2003 vilkas behandling den tidigare hade avbrutit. Transportföretagarna blev sålunda utan skatteåterbäringar. Enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning har det faktum att bestämmelsen upphävdes retroaktivt ingen avgörande betydelse för bedömningen av FM:s och AKE:s förfarande.

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tf. (09) 432 3355.

Beslutet dnr 754/4/04 i sin helhet (på finska).