Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Åtalsförordnande utfärdat av justitieombudsmannen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har förordnat att åtal väcks mot tre domare vid tingsrätten i Helsingfors och en tjänsteinnehavare vid förvarsenheten i Helsingfors för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Åtalet grundar sig på att beslut om separat förvar av utlänningar inte har behandlats vid tingsrätten i enlighet med lagen.

Direktören för förvarsenheten kan besluta enligt lagstadgade grunder i anknytning till säkerhet att en utlänning som tagits i förvar hålls separat från andra personer som tagits i förvar. Eftersom beslutet ökar graden för frihetsberövande för en utlänning, måste tingsrätten enligt lagen ta ärendet för behandling utan dröjsmål och senast fyra dygn efter att separat förvar påbörjats.

Enligt förundersökningen som genomfördes i ärendet mellan åren 2006 och 2015 har totalt 246 anmälningar skickats från förvarsenheten till tingsrätten gällande separat förvaring. Tingsrätten har dock inte vidtagit åtgärder för att ordna domstolsbehandling i ett enda fall.

Ärendet uppdagades när justitieombudsmannen genomförde en inspektion vid förvarsenheten under december 2014. Justitieombudsmannen bestämde att inleda en förundersökning i mars 2015, som genomfördes av polisinrättningen i Tavastland på Polisstyrelsens beordrande. Materialet från förundersökningen anlände till justitieombudsmannen för åtalsprövning i juni 2016.

Det mer exakta innehållet i åtalsförordnadet och förundersökningsmaterialet är sekretessbelagda fram tills domstolsbehandlingen av ärendet påbörjas. Åtalet kommer att drivas av en av riksåklagaren bestämd statsåklagare vid Helsingfors hovrätt.

Justitieombudsmannen lämnar inga ytterligare uppgifter i ärendet innan handlingarna blir offentliga. Justitieombudsmannens åtalsförordnande av den 31 oktober 2016 (dnr 1178/2/15) publiceras i sinom tid på kansliets webbplatser.

Föredragande: referendarieråd Mikko Eteläpää, tfn 09 432 3359