Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Användningen av förtäckta teletvångsmedel måste begränsas till det nödvändigaste

21.12.2004

Biträdande justitieombudsman Ilkka Rautio anser att domstolarna oftare än väntat har tillåtit att den som i samband med förundersökning varit föremål för teletvångsmedel – teleavlyssning och teleövervakning – aldrig behöver underrättas om åtgärden. Som motivering har anförts att förundersökningen inte avslutats. Rautio har sett tecken på att så sker, förfarande både under sina inspektioner och i de årliga rapporter som han fått från inrikesministeriet och tullstyrelsen. Han har på eget initiativ undersökt frågan i ett vidare perspektiv.

Biträdande justitieombudsmannen medger att förfarandet i och för sig är fullt möjligt enligt tvångsmedelslagen. Han framhåller emellertid att det, utom i verkligen exceptionella fall, med tanke på tryggandet av undersökningen bör räcka att meddelandet om tvångsmedlet skjuts upp. När lagen stiftades ansågs det vara en viktig garanti för rättssäkerheten att den som hade varit föremål för tvångsmedel underrättades, framförallt eftersom han eller hon av förekommen anledning inte kunde upplysas om tvångsmedlet medan det användes. Rautio understryker att det i en rättsstat endast i undantagsfall får komma i fråga att myndigheterna företar förtäckta operationer och i synnerhet att de använder tvångsmedel som föremålet för åtgärden aldrig får reda på.

I samband med teleövervakning enligt polislagen har det förekommit oklarhet om huruvida det är polisen eller domstolen som skall besluta om att den som ett tvångsmedel riktats mot inte över huvud taget skall underrättas om saken. Rautio anser att polislagen måste justeras i detta avseende. Detsamma gäller meddelande om teleövervakning enligt tullagen. En ändring av polislagen i detta avseende är aktuell. Rautio understryker att den som varit föremål för teleövervakning enligt de nämnda lagarna så ofta som möjligt skall underrättas i efterhand.

Biträdande justitieombudsmannen har också uppmärksammat att tvångsmedelslagen, polislagen och tullagen bereds av tre olika ministerier samt att lagarna flera gånger har delreviderats vid olika tidpunkter, vilket har lett till att lagstiftningen som helhet blivit svåröverskådlig. Han framhåller därför vikten av att lagarna samordnas och anser det vara skäl att se över myndigheternas befogenheter.

Biträdande justitieombudsman Rautios beslut dnr 137/2/04  i sin helhet (på finska).

Närmare information ger justitieombudsmannasekreterare Juha Haapamäki fn (09) 432 3334.