Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Anmärkning av justitieombudsmannen för fastspänning av en patient

 
Justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen gav en anmärkning till två jourhavande läkare och två sjukskötare för lagstridigt förfarande och försummelser i anknytning till fastspänning och vård av en patient.

Fastspänning av patienten

Dejourerande läkaren hade per telefon gett sjukskötaren tillstånd att spänna fast patienten på grund av hotfullt beteende. JO anser att dejourerande läkaren personligen borde ha undersökt patienten så fort som möjligt efter detta. Läkaren hade dock inte undersökt patienten under sitt arbetsskift. JO konstaterar också att jourhavande läkaren, för att säkerställa sig om patientens trygga vård, borde ha utvärderat patientens fortsatta behov av att vara fastspänd senast innan hans arbetsskift avslutades.

Efter att arbetsskiftet hade bytts, träffade den andra läkaren patienten först efter att denna hade befriats från bältesremmarna. Läkaren hade dock på förhand gett tillstånd att spänna fast patienten vid behov. JO anser att ett dylikt lov på förhand varken är lagenligt eller vederbörligt. Att spänna fast en patient är en extraordinär och sista möjliga åtgärd som baserar sig på en personlig undersökning av en patient. Enbart en läkare kan besluta om en dylik åtgärd.

Lagen föreskriver inte om fastspänning av patient inom somatisk hälsovård. JO anser att detta är otillfredsställande. I nuläget bedöms rätten att spänna fast en patient enligt strafflagens stadganden om nödtillstånd och nödvärn.

Bristfälliga anteckningar i patientjournalerna

JO anser att centralsjukhuset i Lappland försummade sin uppgift att införa nödvändiga och tillräckligt omfattande anteckningar i patientjournalerna. De dejourerande läkarna och två sjukskötare hade ansvar för att utföra anteckningarna.

De ansvariga borde ha infört i patientjournalerna orsak och motivering till att spänna fast patienten, uppgifter om när fastspänningen inleddes och avslutades, namn på dem som spände fast patienten samt uppgifter om hurudan bältesrem som användes. Avsaknaden av anteckningarna försvårade ärendets evaluering. Fastspänningen av patienten kan möjligtvis ha pågått i t.o.m. 12 timmar.

Det var omöjligt för JO att bedöma om fastspänningen hade pågått längre än nödtillstånd krävde bl.a. på grund av de bristfälliga anteckningarna i patientjournalerna. JO anser att försummelsen är allvarlig.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 4318/4/15 har publicerats i sin helhet på justitieombudsmannens webbsida http://www.ombudsman.fi/

Mera information ger referendarieråd Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn 09 432 3377